แนะนำหน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา

 

        หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาได้จัดตั้งขึ้นตามการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของคณะฯ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติในคราวประชุม เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2557 มีผลใช้วันที่ 1 สิงหาคม 2557                       

        หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา มีภารกิจในการควบคุมกำกับ ดูแล ประสานงาน อำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษาหลังปริญญา ได้แก่ หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการฝึกอบรม ทันตแพทย์ประจำบ้าน งานนักศึกษาต่างชาติ ทุน IDCMR งานกิจการนักศึกษาหลังปริญญา