ภารกิจหน่วยงาน

 

การรวบรวมข้อมูลบุคลากร จัดทำข้อมูล และประมวลผลเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินได้ เงินหัก ของบุคลากร ทุกประเภทของคณะทันตแพทยศาสตร์ ผ่านระบบ ERP เพื่อให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล ทำให้เหมาะสำหรับการนำไปใช้ช่วยในการตัดสินใจ หรือใช้ในงานวิเคราะห์ เพื่อให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถใช้ประโยชน์ จากข้อมูลในการกำหนดหน้าที่งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยค่าตอบแทนและข้อมูลทรัพยากรบุคคล

1.ระบบงานโครงสร้างองค์กร (Organization Management : OM)

2.ระบบงานทะเบียนประวัติบุคลากร (Personnel Administration : PA)

3.ระบบงานบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน (Payroll Accounting)

 

ด้านข้อมูลประวัติบุคลากร

1. บันทึกประวัติฐานข้อมูลบุคลากรระบบ ERP

 • ระบบงานโครงสร้างองค์กร (Organization Management : OM)
 • ระบบงานทะเบียนประวัติบุคลากร (Personnel Administration : PA)
 • การ Upload ข้อมูลเข้าระบบ MUHR-CPD
 • บันทึกข้อมูลทั่วไปของบุคลากร MUMIS & MUGSS

2. บันทึกประวัติ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ

 • กม.1 ข้าราชการ
 • บัตรเงินเดือนลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ

3. ดำเนินการจัดเก็บ / สืบค้น

 • ประวัติข้าราชการ , ลูกจ้าง
 • ประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย
 • ประวัติพนักงานส่วนงาน
 • ดูแลระบบจัดเก็บประวัติบุคลากร

4. การขอรับเงิน พ.ต.ส.

 • กรณีบรรจุใหม่ (ตำแหน่งตามประกาศ พตส.)
 • กรณีปรับวุฒิ

5. การขอเพิ่มคุณวุฒิ (เพื่อเก็บไว้ในทะเบียนประวัติ)

6. การอนุมัติ Internet Account

7. การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของบุคลากร

 

ด้านค่าตอบแทน (ระบบ Payroll Accounting)

1. จัดทำข้อมูล และประมวลผลเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินได้ เงินหัก ของบุคลากร

2. ทุกประเภท ของคณะฯ ผ่านระบบ ERP

3. จัดทำ PAY SLIP (ใบแจ้งยอดเงินเดือน) และเงินค่าตอบแทน

4. จัดทำข้อมูลลดหย่อนภาษีประจำปี

5. จัดเตรียมข้อมูลการยื่นภาษีของบุคลากรทุกประเภทให้การเงิน (ภงด. 1, ภงด.1 ก.พิเศษ)

6. ดำเนินการขอเงินคืนจากส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. ทำหนังสือยินยอมการหักเงิน ชพค. ของ ธ.ออมสิน / ธ.กรุงไทย /ธ.อาคารสงเคราะห์

8. รายงานสรุปยอดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสช.) และข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง

 • ของสมาชิกของ พนักงานมหาวิทยาลัย / ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • ของบุคลากรประจำเดือน/ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะทันแพทยศาสตร์ / ลูกจ้างประจำ ทุกเดือน

9. สรุปการเบิกจ่ายงบบุคลากรประจำเดือนให้กองคลัง

10. จัดทำรายละเอียดการนำส่งเงินสะสมและสมทบของประกันสังคม

11. ดำเนินการจัดทำข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงของสมาชิก กบข. กสจ. ของ ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ ทุกเดือน

12. จัดทำข้อมูลเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการเบิกค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน