หน่วยค่าตอบแทนและข้อมูลทรัพยากรบุคคล

นางสาวทัศนาลัย  คุ้มอักษร

หัวหน้าหน่วยค่าตอบแทนและข้อมูลทรัพยากรบุคคล

  ตำแหน่ง :  นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ :  02-200-7576
โทรศัพท์ภายใน : 7576
Email : thatsanarai.kum@mahidol.ac.th

นางณิชนันท์ภรณ์  สิริพรทวี

  ตำแหน่ง :  นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ :  02-200-7576
โทรศัพท์ภายใน : 7576

Email : nichanunporn.sir@mahidol.ac.th

นางสาววรรณวิภา  ไต่เป็นสุข

  ตำแหน่ง :  นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ :  02-200-7576
โทรศัพท์ภายใน : 7576

Email : wanvipa.tai@mahidol.ac.th

นางสาวปุญญิสา  มีเจริญ

  ตำแหน่ง :  นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ :  02-200-7576
โทรศัพท์ภายใน : 7576

Email : punyisa.mea@mahidol.ac.th


นางสุพรรณี จิตต์ภักดี

ตำแหน่ง :  นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ :  02-200-7576
โทรศัพท์ภายใน : 7576

Email : supunnee.gat@mahidol.ac.th