ติดต่อเรา

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่ : เลขที่ 6 ถนนโยธี  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16
โทร. 02-200-7576 ภายใน 7576