แนะนำหน่วยค่าตอบแทนและข้อมูลทรัพยากรบุคคล

 

หน่วยค่าตอบแทนและข้อมูลทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานขึ้นอยู่กับ สำนักงานคณบดี โดยมีรองคณบดี เป็นผู้กำกับดูแล