แนะนำหน่วยงาน

 

หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ตั้งขึ้นตามการปรับโครงสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2562 รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีขอบเขตการปฏิบัติงาน ดังนี้ จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา สนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา และคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา บริการให้คำปรึกษาดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาต่างๆ ดำเนินการเรื่องสวัสดิการนักศึกษา และดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า