ภารกิจหน่วยงาน

 

๑. งานวินัยและคดี

    ๑.๑ งานวินัย

        ๑.๑.๑ ดำเนินงานสอบสวนวินัยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและนักศึกษา พร้อมทั้งจัดทำรายงานการสอบสวน

        ๑.๑.๒ ดำเนินงานสอบหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งจัดทำรายงานการสอบหาข้อเท็จจริง

        ๑.๑.๓ ดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด กรณีทรัพย์สินของคณะฯสูญหาย หรือเสียหาย พร้อมทั้งจัดทำรายงานการดำเนินการ

 ๑.๒ งานคดี

        ๑.๒.๑ รับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยหรือคณะเพื่อดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์

        ๑.๒.๒ รับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นผู้ประสานคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง

        ๑.๒.๓ สรุปรายละเอียดของคดีพร้อมทั้งนำส่งพยานหลักฐานให้กับพนักงานอัยการเพื่อแก้ต่างคดี

        ๑.๒.๔ ติดตามการบังคับคดีตามคำพิพากษาและการบังคับทางปกครอง

 

๒. งานนิติกรรมสัญญาและร่างกฎหมาย

    ๒.๑ งานสัญญา

        ๒.๑.๑ ดำเนินงานจัดทำร่างสัญญา , MOU

        ๒.๑.๒ ดำเนินงานตรวจสอบสัญญาพัสดุ สัญญาวิจัย สัญญาร่วมทุน สัญญาการเป็นนักศึกษา สัญญาการบริการวิชาการ สัญญาเช่าที่ราชพัสดุ

        ๒.๑.๓ ให้คำปรึกษาวินิจฉัยตีความสัญญาต่างๆ

  ๒.๒ งานร่างกฎหมาย

        ๒.๒.๑ ดำเนินงานยกร่าง ตรวจร่าง แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงประกาศ คำสั่ง ของคณะ

        ๒.๒.๒ ดำเนินงานรวบรวมข้อมูลทางกฎหมาย

        ๒.๒.๓ ดำเนินงานให้ความเห็นทางกฎหมาย

 

๓. งานบริหารทั่วไป

    ๓.๑ รับผิดชอบในการพิมพ์และผลิตเอกสารของหน่วยกฎหมาย
    ๓.๒ รับผิดชอบงานการรับ-ส่ง และลงทะเบียนรับหนังสือ ของหน่วยกฎหมาย
    ๓.๓ ดูแลรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยกฎหมาย
    ๓.๔ ดูแลรับผิดชอบการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ควบคุมดูแลเครื่องใช้สำนักงานของหน่วยกฎหมาย
    ๓.๕ รับผิดชอบงานด้านกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติตามสัญญาฯ
    ๓.๖ จัดระบบงาน งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ