บุคลากร

นายเอกชัย สินธ์ภักดี

  ตำแหน่ง   นิติกร (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

  หัวหน้าหน่วยกฏหมาย

  โทรศัพท์ภายใน : 7566
E-mail: aekchai.sip@mahidol.ac.th

นางสาวนัทธมล จันทร์เพ็ญ
ตำแหน่ง นิติกร
e-mail : nattamol.chu@mahidol.ac.th
โทรศัพท์หน่วยงาน : 0-2200-7566

นายณัฐกิตติ์ รอดเนียม

ตำแหน่ง นิติกร

e-mail : nattakit.rod@mahidol.ac.th
โทรศัพท์หน่วยงาน : 0-2200-7566

นางสาวนิรมล บำรุงพืช

  ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 7566
E-mail: niramon.bum@mahidol.ac.th