ติดต่อเรา

 

หน่วยกฎหมาย งานบริหารทั่วไป
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ติดต่อ ชั้น 16
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา
โทรศัพท์ 02-200-7566