ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ

View Fullscreen

Read more

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ

View Fullscreen

Read more

ขอเชิญผู้สนใจ ลงทะเบียน เข้าร่วมรับ ฟังการบรรยาย เรื่อง จะดำเนินการอย่างไร เมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วถูกฟ้องคดีและการดำเนินคดีของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกฎหมาย   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา : 09.00 – 16.00 น. สถานที่ : ณ ห้องประชุม 304-305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)   ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings Room Number : 2644 831 2520 Password : 100565DT   ลงทะเบียนรับฟังการบรรยาย ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF0Q2jkX6rxpGx62DxbTyUa0XD17bmcSlm8Bxpa1aKyZ-7tg/viewform ลงข่าว ณ วันที่ 19 เมษายน 2565

Read more

การรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกฎหมาย   ขยายเวลารับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ลงข่าว ณ วันที่ 7 เมษายน 2565

Read more

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ

View Fullscreen

Read more

การรับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกฎหมาย   ขยายเวลารับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) ลงข่าว ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

Read more

อบรมโครงการ การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกฎหมาย   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 09.00 – 16.00 น. สถานที่ : ณ ห้องประชุม 304-305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)   ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings Room Number : 2644 087 1944 Password : 080265DT   ลงทะเบียน ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm3I3A6J5SfjbL8QGcfTyaeEs0kPtcfIAt-_J_MMn8qdjx7Q/viewform?usp=pp_url ลงข่าว ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

Read more

ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจะบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกฎหมาย ลงข่าว ณ วันที่ 17 มกราคม 2565

Read more

แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Personal Data Protection Act: PDPA) บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกฎหมาย   วันเวลาที่จัดงาน : วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.   ขอเชิญ… ผู้บริหาร / คณะกรรมการประจำคณะฯ / ผู้ช่วยคณบดี / หัวหน้างาน / หัวหน้าหน่วย / หัวหน้าคลินิก / ผู้จัดการคลินิก เข้าร่วมอบรม สถานที่ : ณ ห้องประชุม 304 – 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)   ส่วนเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่สนใจร่วมรับฟังอบรม สามารถเข้าผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings Meeting number : 2643…

Read more

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ

View Fullscreen

Read more

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกฎหมาย View Fullscreen

Read more

ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้ประกอบการร้านค้า View Fullscreen

Read more

ประกาศ คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ

View Fullscreen

Read more

ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม

View Fullscreen

Read more

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ

View Fullscreen

Read more

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม

View Fullscreen

Read more

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการศูนย์อาหาร M – Dent

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ในศูนย์อาหาร M – Dent ของคณะทันตแพทยศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 จำนวนพื้นที่ 621 ตารางเมตร เพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการ   วันที่รับยื่นใบสมัครและเอกสาร : ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2021/02/form-20210205.pdf ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ : https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/12/legal-15-12-63.pdf ลงข่าว ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

Read more

ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อบริหารจัดการศูนย์อาหาร M-Dent

ใบเสนอรายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าบริหารจัดการศูนย์อาหาร M-Dent View Fullscreen

Read more

ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าหยดเหรียญอัตโนมัติ

แบบฟอร์มใบสมัครผู้ประกอบการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ View Fullscreen

Read more

ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

แบบฟอร์มใบสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ View Fullscreen

Read more

ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม

แบบฟอร์มใบสมัครผู้ประกอบการตู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม View Fullscreen

Read more

ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารราคาถูกสำหรับบุคลากร บริเวณโถงชั้น ๓ ด้านข้างคลินิกทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

View Fullscreen

Read more

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ เพื่อจำหน่ายอาหารราคาถูกสำหรับบุคลากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ในศูนย์อาหาร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริเวณโถงชั้น 3 ด้านข้างคลินิกทันตกรรมจัดฟัน จำนวนพื้นที่ 6.25 ตารางเมตร เพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการ   วันที่รับยื่นใบสมัครและเอกสาร : ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/12/20201217-1.pdf ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ : https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/12/20201217-2.pdf ลงข่าว ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563

Read more

ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายอาหารราคาถูกสำหรับบุคลากร บริเวณโถงชั้น ๓ ด้านข้างคลินิกทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

[ดาวน์โหลด (ใบสมัคร )] View Fullscreen

Read more

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการศูนย์อาหาร M – Dent

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ในศูนย์อาหาร M – Dent ของคณะทันตแพทยศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 จำนวนพื้นที่ 609 ตารางเมตร เพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการ   วันที่รับยื่นใบสมัครและเอกสาร : ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/12/20201216.pdf ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ : https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/12/legal-15-12-63.pdf ลงข่าว ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563

Read more

ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อบริหารจัดการศูนย์อาหาร M – Dent

[ดาวน์โหลด (ใบสมัคร )ใบเสนอรายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าบริหารจัดการศูนย์อาหาร M – Dent] View Fullscreen

Read more

ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายอาหารราคาถูกสำหรับบุคลากร บริเวณโถงชั้น ๓ ด้านข้างคลินิกทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

View Fullscreen

Read more

ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้า

View Fullscreen

Read more

ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารราคาถูกสำหรับบุคลากร

View Fullscreen

Read more

ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่จำหน่ายกาแฟสด เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และอาหารว่างที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

View Fullscreen

Read more

ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่จำหน่ายกาแฟสด เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและอาหารว่างที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

View Fullscreen

Read more

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเช่าพื้นที่จำหน่ายกาแฟสด เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและอาหารว่างที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

View Fullscreen

Read more

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าและประกอบการตู้จำหน่ายน้ำดื่มและเครื่องดื่มอัตโนมัติ

View Fullscreen

Read more

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าและผู้ประกอบการตู้จำหน่ายน้ำดื่มและเครื่องดื่มอัตโนมัติ

View Fullscreen

Read more

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดสำหรับผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ผู้ควบคุมคลินิก หัวหน้าคลินิกและผู้จัดการคลินิก ของคณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยากรโดย ดร.ฤทัย หงส์สิริ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกฎหมาย   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 – 16.00 น. สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 (ส่วนหลัง)   Link QR CODE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5VuA5GWITYqUdB29ZzKSyrKLxLuXiQEJVc4QnsVpaoE4Cng/viewform

Read more

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมอื่นๆ ณ โรงพยาบาลทันตกรรมจักรีสิรินธร

View Fullscreen

Read more

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่จำหน่ายกาแฟสด เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และอาหารว่างที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

View Fullscreen

Read more

ประกาศ การรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเช่าพื้นที่จำหน่ายทางทันตกรรม หรืออื่นๆ ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

View Fullscreen

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเช่าพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมหรืออื่นๆ ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

View Fullscreen

Read more

ประกาศ การรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเช่าพื้นที่จำหน่ายกาแฟสด เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และอาหารว่างที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

View Fullscreen

Read more

ประกาศ การรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเช่าพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมหรืออื่นๆ ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

ประกาศ การรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเช่าพื้นที่จำหน่ายผลิดภัณฑ์ทางทันตกรรมหรืออื่นๆ ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร  View Fullscreen

Read more