องค์กรพยาบาล *

งานบริการเพื่อการเรียนการสอน

หน่วยห้องผ่าตัด

หน่วยผู้ป่วยใน

หน่วยวิสัญญีวิทยา

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

คลินิกทันตกรรมเด็ก

คลินิกทันตกรรมหัตถการ

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว (ศูนย์จัดการความปวดใบหน้า-ช่องปากและทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ)

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

คลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

คลินิกกลาง

หน่วยทันตกรรมชุมชน

หน่วยบริการโรงพยาบาลทันตกรรม

งานบริการเพื่อพึ่งพาตนเอง

หน่วยห้องผ่าตัด

หน่วยผู้ป่วยใน

หน่วยวิสัญญีวิทยา

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

คลินิกทันตกรรมเด็ก

คลินิกทันตกรรมหัตถการ

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรมไกร

คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว (ศูนย์จัดการความปวดใบหน้า-ช่องปากและทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ)

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

คลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

คลินิกทันตกรรมพิเศษ

คลินิกทันตกรเทพรัตน์

คลินิกเพรสทีจ

หน่วยบริหารคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

ส่วนประสานหน่วยรับเรื่องร้องเรียน*

งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร

หน่วยทันตแพทย์/แพทย์

หน่วยเวชระเบียน

หน่วยคัดกรองและฉุกเฉินทางการแพทย์

หน่วยสหสาขาวิชาชีพ

ส่วนประสานบริการกลางพัสดุปลอดเชื้อ*

งานบริการคลินิก

คลินิกทันตกรรมทั่วไปและวิทยาระบบบดเคี้ยว

คลินิกทันตกรรมพิเศษ

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

คลินิกทันตกรรมเด็ก

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

คลินิกทันตกรรมหัตถการ

คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุและประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

คลินิกทันตกรรมสหสาขาและศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล

หน่วยธุรการ

หน่วยการคลัง

หน่วยพัสดุ

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนประสานหน่วยทรัพยากรบุคคล*

ส่วนประสานหน่วยนโยบายและแผน*

ส่วนประสานหน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม*

ส่วนประสานหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ*

หน่วยปฏิบัติการและสนับสนุนการออกหน่วย

หน่วยบริการทันตกรรมและพัฒนาสุขภาพช่องปาก

หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา

หน่วยจัดการศึกษา

หน่วยบริการการศึกษาและบริหารงานทั่วไป

หน่วยสวัสดิการและกิจการนักศึกษา