รายชื่อวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ สาขาทันตแพทยศาสตร์
ที่ปรากฎในฐานข้อมูล Scopus และ ฐานข้อมูล Web of Science (WOS)
ประจำปี 2564

การสืบค้น รายชื่อวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ
สาขาทันตแพทยศาสตร์  ที่ปรากฎในฐานข้อมูล Scopus

การสืบค้น รายชื่อวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ
สาขาทันตแพทยศาสตร์  ที่ปรากฎในฐานข้อมูล Web of Science (WOS)

รายชื่อวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ
สาขาทันตแพทยศาสตร์  ที่ปรากฎในฐานข้อมูล Scopus
และ ฐานข้อมูล Web of Science (WOS) ประจำปี 2563

รายชื่อวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ
สาขาทันตแพทยศาสตร์  ที่ปรากฎในฐานข้อมูล Scopus
และ ฐานข้อมูล Web of Science (WOS) ประจำปี 2562