การสืบค้น รายชื่อวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ
สาขาทันตแพทยศาสตร์  ที่ปรากฎในฐานข้อมูล Scopus

การสืบค้น รายชื่อวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ
สาขาทันตแพทยศาสตร์  ที่ปรากฎในฐานข้อมูล Web of Science (WOS)

รายชื่อวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ
สาขาทันตแพทยศาสตร์  ที่ปรากฎในฐานข้อมูล Scopus
และ ฐานข้อมูล Web of Science (WOS) ประจำปี 2562