ทุนอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดนวัตกรรมจากทรัพย์สินทางปัญญา

สอบถามหรือติดต่อประสานงาน ส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนได้ที่
นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีทรัพย์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย
อาคารพรีคลินิก อาคาร 5 ชั้น 1
โทร. 02-200-7629 E-mail : jutatip.srp@mahidol.ac.th