แหล่งทุนสนับสนุนวิจัย/นวัตกรรม ภายนอกคณะ
สอบถามหรือติดต่อประสานงาน ส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนได้ที่ หน่วยบริหารจัดการการวิจัย อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 7 โทร. 02-200-7621 คุณพัชรนินท์ ธนทรัพย์บุรโชติ e-mail:patcharanin.tha@mahidol.edu