การบริหารจัดการเงินทุนอุดหนุนการวิจัย

 

3.1 แบบฟอร์มรายละเอียดเงินงวดจำแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยที่ได้รับเงินรายได้คณะฯ
3.2 ใบรายการขออนุมัติเบิกเงิน  สำนักงานการวิจัย  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
3.3  ตัวอย่างสัญญารับทุน เงินรายได้คณะฯ
3.4  ตัวอย่างแบบขอเปิดบัญชีชื่อโครงการวิจัย
3.5 ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจและหนังสือขอเปิดบัญชีชื่อโครงการวิจัย
3.6 ตัวอย่างหนังสือขอปิดบัญชีและรายการสรุปค่าใช้จ่าย
3.7 เอกสารหมายเลข 1 รายละเอียดเงินงวดจำแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี…
3.8 เอกสารหมายเลข 3.1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยที่ได้รับ ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน
3.9 เอกสารหมายเลข 3.2 รายละเอียดเงินงวดจำแนกตามงบค่าใช้จ่ายและรายเดือนของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากเงินประมาณแผ่นดิน
3.10 แบบฟอร์มรายละเอียดเงินงวดจำแนกตามงบค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
3.11 แบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับเงิน (สำหรับโครงการวิจัยที่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอก ม.มหิดล)
3.12 แบบฟอร์มการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง (สำหรับทุนงบประมาณแผ่นดินและทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่และเงินรายได้คณะฯ)
3.13.แบบสรุปรายการการใช้จ่ายเงินอุดหุนนการวิจัย
3.14.ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนหัวหน้าโครงการหรือเพิ่มผู้ร่วมวิจัย
3.15.ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทน
3.16.ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน
3.17.ตัวอย่างใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
3.18. หนังสือขออนุมัติเบิกเงินสดย่อยล่วงหน้า