การขอรับเงินสมทบ สำหรับผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย

 

 

สอบถามหรือติดต่อประสานงาน  ส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนได้ที่ หน่วยบริหารจัดการการวิจัย  อาคารปฏิบัติการและวิจัย  ชั้น 7  คุณพัชรนินท์   ธนทรัพย์บุรโชติ
โทร. 02-200-7621  E-mail : patcharanin.tha@mahidol.edu