หน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย

อาคารปฏิบัติการและวิจัย (อาคาร 4) ชั้น 6

1. เครื่องวิเคราะห์ความหนาแน่นตัวอย่างแบบโทโมกราฟ (Sky scan Micro CT)

รุ่น : 1173
ผู้ผลิต : Bruker Company, Belgium
รหัสครุภัณฑ์ : 409000005828
สมบัติเฉพาะ : ใช้วิเคราะห์ความหนาแน่นของตัวอย่าง ตรวจสอบสมบัติ
ภายใน ศึกษาโครงสร้างและรายละเอียด ภายในของวัสดุต่างๆ ที่มีขนาดเล็ก
โดยไม่ทำลายชิ้นงานให้เกิดความเสียหาย เช่น ฟัน กระดูกสัตว์เล็ก
วัสดุทางการแพทย์ วัสดุที่มีความพรุน โดยที่ขนาดของตัวอย่างมีเส้น
ผ่านศูนยก์ลางไม่เกิน 140 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 200 มิลลิเมตร
และ มี Power สูงสุด 130 kV โดยสามารถวิเคราะห์ภาพและจำลองข้อมูล
ออกมาเป็นภาพ 3 มิติ อีกทั้งยังสามารถดูภาพเอกซเรย์ใน Section อื่นๆ
เพื่อนำมาวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณฐมน ทองใบอ่อน

2. เครื่องวิเคราะห์อิออนในสารละลาย (Ion Analyzer)

รุ่น : VSTAR40A
ผู้ผลิต : Thermo Fisher scientific Inc., USA
รหัสครุภัณฑ์ : 409000008541
สมบัติเฉพาะ : เป็นเครื่องวิเคราะห์ปริมาณอิออนในสารละลาย
โดยใช้ ISE electrode (Ion selective electrode) คือการใช้
electrode ที่เฉพาะเจาะจงกับอิออนนั้นๆ
– วิเคราะห์ความเช้มข้นได้ในช่วง 0.000 ถึง19999
– ความละเอียดในการวัดได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง
– ค่าความถูกต้อง ไม่เกิน ±0.2 mV (0.05%ของค่าที่วัดได้)
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณัฑฐา ภัทรวิสิฐเศรษฐ์

3. กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ชนิดสามกระบอกตา (Polarizing Microscope)

รุ่น : Nikon Eclipse E-400 Pol จอภาพ CoolPIX990
ผู้ผลิต : Nikon, Japan
รหัสครุภัณฑ์ : DT-44-093
สมบัติเฉพาะ : เป็นกล้อง DSLR ความละเอียด 16.2 ล้านพิกเซล
หน้าจอ 3 นิ้ว หน้าจอหมุนได้รอบทิศถ่ายวีดีโอแบบ Full HD
ใช้ถ่ายภาพชิ้นงานตัวอย่างที่มีขนาดความบางประมาณ 100 ไมครอน
โดยใช้ไฟส่องสว่างทางด้านล่าง (Lower light) สามารถปรับให้เป็น
สีรุ้งปรากฏขึ้นมา แต่ถ้าชิ้นงานมีความหนา ต้องใช้ไฟส่องสว่างด้านบน
(Upper light) สามารถดูโครงสร้าง และถ่ายภาพชิ้นงานที่ต้องการ
วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทั้งก่อนและหลังได้
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณฐมน ทองใบอ่อน

4. กล้องจุลทรรศน์ชนิดสามกระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล
(Biological Microscope)

รุ่น : CX31 RTSF
ผู้ผลิต : Olympus
รหัสครุภัณฑ์ : DT-52-026
สมบัติเฉพาะ : กล้องไมโครสโคปมีเลนส์วัตถุกำลังขยาย 4x,10x,40x และ 100x
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณัฑฐา ภัทรวิสิฐเศรษฐ์

อยู่ในระหว่างรออัพเกรดอุปกรณ์ใหม่

5. เครื่องตัดชิ้นตัวอย่างฟันพร้อมอุปกรณ์ (Automatic cutting machine)

รุ่น : Accutom-50
ผู้ผลิต : Struers, Compenhagen, Denmark
รหัสครุภัณฑ์ : DT-43-002 (S-43-001)
สมบัติเฉพาะ : ใบตัดหมุนด้วยความเร็ว 300-500 รอบต่อนาที
ปรับความเร็วได้ครั้งละ 100 รอบต่อนาที อัตราป้อนชิ้นงาน
เข้าหาใบตัดปรับได้ครั้งละ 0.005 มม. ต่อวินาที ระหว่าง 0.005
ถึง 3.000 มม. ต่อวินาที หรือปรับแรงกดได้ 3 ระดับที่ Low 20N,
Medium – 40N และ High -60N ปรับตำแหน่งชิ้นตัวอย่าง
ป้อนสู่ใบตัดใน แนวแกน Y ได้ครั้งละ 0.01 มม. ในระยะ 105 มม.
แนวแกน x ได้ครั้งละ 0.005 มม. ในระยะ 60 มม.
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณฐมน ทองใบอ่อน

6. เครื่องตัดชิ้นตัวอย่าง (Low Speed Saw)

รุ่น : Isomet
ผู้ผลิต : Buehler
รหัสครุภัณฑ์ : GR-48-DT-22-001
สมบัติเฉพาะ : ใบตัดหมุนด้วยความเร็ว 0-300 rpm
แรงกดที่ใบมีดใช้น้ำหนักถ่วง
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณัฑฐา ภัทรวิสิฐเศรษฐ์

7. เครื่องวิเคราะห์อิออนในสารละลายพร้อมจอแสดงผล (Expandable Ion analyzer)

รุ่น : EA 940
ผู้ผลิต : Expotech U.S.A.
รหัสครุภัณฑ์ : DT-40-068
สมบัติเฉพาะ : เป็นเครื่องวิเคราะห์ปริมาณอิออนในสารละลายโดยใช้
ISE electrode (Ion selective electrode) คือการใช้electrode
ที่เฉพาะเจาะจงกับอิออนนั้นๆ
– วิเคราะห์ความเข้มข้นได้ในช่วง 0.000 ถึง19999
– ความละเอียดในการวัดได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง
– ค่าความถูกต้อง ไม่เกิน ±0.2 mV (0.05%ของค่าที่วัดได้)
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณัฑฐา ภัทรวิสิฐเศรษฐ์

8. เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง (pH Meter)

รุ่น : ORION 3-star
ผู้ผลิต : Expotech U.S.A
รหัสครุภัณฑ์ : ร-51-044
สมบัติเฉพาะ : ใช้วัดค่าความเป็นกรด – เบส (pH) ของสารละลาย
สามารถวัดได้ pH -2.000 to 19.999 Resolution 0.1, 0.01, 0.001
Relative Accuracy ± 0.002
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณัฑฐา ภัทรวิสิฐเศรษฐ์