ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก

อาคารปฏิบัติการและวิจัย (อาคาร 4) ชั้น 6

1. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมความเร็วสูงพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง
(PCR-Real Time Detection System )

รุ่น : Biorad CFX96TM
ผู้ผลิต : สิงคโปร์
รหัสครุภัณฑ์ : DT-53-043
สมบัติเฉพาะ: สำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรม
โดยใช้เทคนิค PCR แบบ PCR-Real Time และสามารถ
แสดงผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ทันทีหลังปฏิกิริยา PCR
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุภาพร มาลา

2. เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบหลายโหมด
(Micro plate Spectrophotometer Hybrid Multi-Mode Micro plate Reader)

รุ่น : Synergy H1 MFD
ผู้ผลิต : สหรัฐอเมริกา
รหัสครุภัณฑ์ : 409000003792-1
สมบัติเฉพาะ : อ่านค่าไมโครเพลทโดยหลักการวัดค่าการดูดกลืน
แสง (Absorbance) ค่าการเรืองแสง (Fluorescence) และการ
เปล่งแสง (Luminescence) โดยสามารถอ่านค่าใน Microplate
ชนิด 6,12,24,48,96 และ 384 well มีระบบวิเคราะห์แสงในช่วง
ความยาวคลื่น 200-999 nm. และยังสามารถวัดปริมาณสารพันธุกรรม
(DNA,RNA,Protein) โดยใช้ Multi-volume plate สำหรับวัดสารปริมาณน้อย 2 ไมโครลิตร
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวราชพร สีจันทร์, นางสาวสุภาพร มาลา

3. เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
(High-Performance Liquid Chromatograph)

รุ่น : LC-20AD, Prominence
ผู้ผลิต : ญี่ปุ่น
รหัสครุภัณฑ์ : 409000006996
สมบัติเฉพาะ : วิเคราะห์ทางเคมีที่ใช้ในการแยกสารที่สนใจ
ออกจาก Maxtrix ของตัวอย่าง โดยมีองค์ประกอบหลัก
ในการแยกสาร 2 ส่วน คือ
– Mobile phase
– Stationary phase
ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุภาพร มาลา

4. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง
(Nanodrop Spectrophotometer)

รุ่น : Nanodrop 2000C
ผู้ผลิต : สหรัฐอเมริกา
รหัสครุภัณฑ์ : 409000005957
สมบัติเฉพาะ : วิเคราะห์สารปริมาตรน้อย โดยไม่ต้องใช้ภาชนะ
ใส่สารตัวอย่าง สามารถวัดการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น
ไม่น้อยกว่า 190 – 840 นาโนเมตร เหมาะสำหรับการใช้วัด
ตัวอย่างเช่น DNA RNA โดยใช้สารตัวอย่างเพียง 1 – 2 ไมโครลิตร
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุภาพร มาลา, นางสาวราชพร สีจันทร์

5. กล้องจุลทรรศน์ตัดเนื้อเยื่อด้วยเลเซอร์
(Laser Microdisuction)

รุ่น : PALM Microbeam IV
ผู้ผลิต : เยอรมัน
รหัสครุภัณฑ์ : 409000005870
สมบัติเฉพาะ : ตัดเลือกเซลล์หรือเนื้อเยื่อเฉพาะส่วน
จากตัวอย่างที่ต้องการนำไปทดสอบหรือเพื่อเพาะเลี้ยงเซลล์
หรืองานทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ โดยอาศัยลำแสงเลเซอร์
สามารถตัดได้อย่างสะดวก แม่นยำและปราศจากการปนเปื้อน
ใช้ได้กับตัวอย่างสดแช่แข็งและเซลล์จากการเพาะเลี้ยงที่อยู่ใน
อาหารเหลวได้และไม่ทำอันตรายต่อเซลล์หรือเนื้อเยื่อ

 

อยู่ในระหว่างส่งซ่อม

6. เครื่องเพิ่มปริมาณของสารพันธุกรรม (Polymerase Chain Reaction PCR)

รุ่น : 2720 PCR Thermal Cycler
ผู้ผลิต : สิงคโปร์
รหัสครุภัณฑ์ : GR-48-005(GR-48-DT-22-005)
สมบัติเฉพาะ : ทำงานเกี่ยวข้องกับ DNA มีหลุมสำหรับใส่ตัวอย่าง
ขนาด 0.2 ml จำนวน 48-96 หลุม เครื่องนี้มีความสามารถในการปรับ
เปลี่ยนอุณหภูมิร้อนและเย็น และในแต่ละช่วงอุณหภูมินั้นสามารถ
ตั้งเวลาได้ การทำงานจะเปลี่ยนอุณหภูมิ ระยะเวลา ตามโปรแกรม
ที่ตั้งไว้ หมุนเวียนกันไปนับเป็นจำนวนรอบ โดยในช่วงอุณหภูมิ
และระยะเวลาที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อตัวอย่าง DNA ทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงขึ้นในหลายลักษณะ เทคนิคที่ใช้ในการเพิ่ม
ปริมาณ DNA ขึ้นในหลอดทดลอง เรียกว่าเทคนิคพีซีอาร์ หรือ polymerase chain reaction
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุภาพร มาลา

7. อุปกรณ์แยกโปรตีนระนาบที่หนึ่งด้วยอิเลคโตรโฟริซีส
(Frist dimention Electrophoresis)

รุ่น : Ettan IPGhor 3
ผู้ผลิต : ญี่ปุ่น
รหัสครุภัณฑ์ : DT-53-081
สมบัติเฉพาะ : เป็นเทคนิคในการแยกโปรตีนเป็นการรวม
IEF-PAGE เข้าด้วยกัน โดยมิติแรกโปรตีนจะถูกแยกด้วย IEF
ซึ่งจะแยกโดยอาศัยความต่างของ PI จากนั้นจึงแยกโปรตีน
อีกครั้งในมิติที่สองด้วยวิธี SDS-PAGE ซึ่งอาศัยความแตกต่าง
ของน้ำหนักโมเลกุล
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุภาพร มาลา

8. เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกสาร (Centrifuge )

รุ่น : Hettich Universal 32 R
ผู้ผลิต : สิงคโปร์
รหัสครุภัณฑ์ : DT-44-113
สมบัติเฉพาะ : เป็นเครื่องมือใช้ปั่นแยกตัวอย่างของเหลว
ออกจากของแข็งอนุภาคขนาดเล็กหรือใช้เพื่อแยกของเหลว
หลายๆ ชนิดที่มีความถ่วงจำเพาะต่างกันให้เกิดการแยกชั้น
โดยอาศัยหลักการเร่งให้อนุภาคตกตะกอนเร็วขึ้น ปริมาตร
ที่ปั่นได้ Tube 1.5, 15, 50,100 ml และสามารถปรับอุณหภูมิได้
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวราชพร สีจันทร์, นางสาวสุภาพร มาลา

9. เครื่องกลั่นระเหยภายใต้ความดันสูญญากาศ (Rotary Evaporator)

รุ่น : Buchi R-200/s 7026650200
ผู้ผลิต : สวิสเซอร์แลนด์
รหัสครุภัณฑ์ : DT-44-082
สมบัติเฉพาะ : ใช้ในการระเหยสารตัวอย่าง โดยการกลั่น
เพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่ในสารละลาย ตัวทำละลาย
ที่ละลายสารที่พิจารณาจะถูกทำให้กลายเป็นไอ ด้วยระบบ
สูญญากาศจาก pump และให้ความร้อนแก่ตัวอย่าง
เพื่อทำให้กลายเป็นไอง่ายขึ้น จากนั้นไอสารละลายจะผ่าน
condenser ที่มีระบบหล่อเย็น ทำให้ไอสารควบแน่นกลายเป็น
ของเหลวไหลลงสู่ receiving flask
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวราชพร สีจันทร์, นายภูวนัย ภูษิต

10. เครื่องสกัดน้ำออกจากเซลล์ (Lyophilizer)

รุ่น : LYPH-LOCK 6
ผู้ผลิต : สหรัฐอเมริกา
รหัสครุภัณฑ์ : DT-33-100
สมบัติเฉพาะ : การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze dehydration
หรือ Lyophilization) หมายถึง การทำแห้ง (dehydration) ด้วยการ
แช่เยือกแข็ง (freezing) ให้น้ำเปลี่ยนสถานะเป็นผลึกน้ำแข็งก่อน
แล้วจึงลดความดันเพื่อให้ผลึกน้ำแข็งระเหิด (sublimation) เป็นไอ
ด้วยการลด ความดันให้ต่ำกว่าบรรยากาศขณะควบคุมให้อุณหภูมิต่ำ
(ที่ อุณหภูมิ เท่ากับหรือ ต่ำกว่า °0 C น้ำแข็งระเหิดที่ความดันเท่ากับ
4.7 มิลลิเมตรปรอทหรือต่ำกว่า)
ผู้รับผิดชอบ : นายภูวนัย ภูษิต, นางสาวราชพร สีจันทร์

11. เครื่องตรวจวัดกลิ่นปากและลมหายใจมีกลิ่น (Halimeter)

รุ่น : RH-17 series
ผู้ผลิต : สหรัฐอเมริกา
รหัสครุภัณฑ์ : ร-46-004
สมบัติเฉพาะ : ใช้วัดกลิ่นปากที่มีสารประกอบกลุ่มซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ
ผู้รับผิดชอบ : นายภูวนัย ภูษิต, นางสาวราชพร สีจันทร์

12. เครื่องตรวจสภาวะปริทันต์แบบแสดงผลเป็นค่าตัวเลข (Periotron)

รุ่น : Periotron 8000
ผู้ผลิต : สหรัฐอเมริกา
รหัสครุภัณฑ์ : DT-44-117
สมบัติเฉพาะ : ใช้ตรวจสภาวะปริทันต์ เพื่อให้สามารถวัดสภาวะ
ปริทันต์ได้อย่างถูกต้องแน่นอน โดยการตรวจปริมาตรของเหลว
ในร่องเหงือกและอัตราการไหลของน้ำลายมี Peripaper strips
สำหรับใส่ลงในร่องเหงือกมีอุปกรณ์ตรวจความชื้นของ Peripaper strips
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวราชพร สีจันทร์, นางสาวสุภาพร มาลา

13. ตู้กรองอากาศให้ปราศจากเชื้อ (Biohazard Safety Cabinet)

รุ่น : 1300 Series A2
ผู้ผลิต : สหรัฐอเมริกา
รหัสครุภัณฑ์ : DT-53-083
สมบัติเฉพาะ : ใช้กรองอากาศให้ปราศจากเชื้อ สำหรับงานเพาะเลี้ยง
เซลล์และเนื้อเยื่อ ชนิด Laminar flow Biohazard Safety Cabinet
Class II Type A โดยระบบกรองอากาศจะมี HEPA filter ที่มีประสิทธิภาพ
ในการกรองฝุ่นละอองและแบคทีเรียที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 0.3 ไมครอน
และได้ไม่น้อยกว่า 99.997%
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวราชพร สีจันทร์, นางสาวสุภาพร มาลา

14. ตู้อบควบคุมอตัราการไหลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 incubator)

รุ่น : Forma Thermo Scientific
ผู้ผลิต : สหรัฐอเมริกา
รหัสครุภัณฑ์ : DT-53-083-2/1
สมบัติเฉพาะ : ใช้อบตัวอย่างเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่อทดสอบสาร
ชนิดต่างๆ ภายใต้อุณหภูมิ 37oC, 5% CO2 ด้วยระบบThermo
Conductivity และเพิ่มอุณหภูมิด้วยระบบ Water jacket
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวราชพร สีจันทร์, นางสาวสุภาพร มาลา