ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ

อาคารปฏิบัติการและวิจัย (อาคาร 4) ชั้น 5

1. เครื่องวัดความขรุขระผิว (Surface Roughness Tester)

รุ่น : Talysurf series 2
ผู้ผลิต : Tylor-Hobson Ltd., Leicester, England
รหัสครุภัณฑ์ : DT-39-062
สมบัติเฉพาะ : หัววัดเป็นแบบสัมผัสผิววัสดุด้วยแรงกด 1
มิลลินิวตัน (100 มิลลิกรัม) ระยะทำงาน 50 มิลลิเมตร
อัตราเคลื่อนที่ขณะวัด 0.5 และ 1 มิลลิเมตรต่อวินาที ±
5% ประมวลผล Surface Finish Parameters ได้แก่
– Primary (Profile) Parameter
– Roughness Parameter
– Waviness Parameter
– R+W Parameter
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเสาวรส เก้าพันธ์

2. เครื่องทดสอบความแข็งจุลภาค (Microhardness Tester)

รุ่น : FM-ARS 9000
ผู้ผลิต : Future-Tech Corp., Kanagawa, Japan
รหัสครุภัณฑ์ : DT-48-009
สมบัติเฉพาะ : หัวกดแบบ Vickers และ Knoop เลือกน้ำหนัก
กดได้ 8 ระดับ ได้แก่ 1, 5, 10, 50, 100, 300, 500 และ
1,000 กรัม ตั้งเวลากดได้ 5-40 วินาที แสดงภาพผิววัสดุและทำ
การวัดรอยกดผ่านจอภาพขาวดำจากกำลังขยายเลนส์ตา 10 เท่า
และเลนส์วัตถุ 5, 10 หรือ 50 เท่า แท่นวางวัสดุเคลื่อนที่ในระยะ
ทำงานแกน X และ Y ได้ระยะ 50 มิลลิเมตร
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเสาวรส เก้าพันธ์

3. เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine)

รุ่น : Instron 5566
ผู้ผลิต : Instron Ltd., Buckinghamshire, England
รหัสครุภัณฑ์ : DT-40-073
สมบัติเฉพาะ : ทำงานขับเคลื่อนขึ้น-ลง ในแนวดิ่งโดยใช้ระบบสกรูด้วยมอเตอร์
กำหนดอัตราการเคลื่อนที่เป็นหน่วยระยะทางต่อเวลา และสามารถเลือกใช้โหลดเซลล์
ได้ 3 ขนาด คือ 100 นิวตัน 1 กิโลนิวตัน และ 10 กิโลนิวตัน
ชุดปากจับชิ้นงานสามารถจับชิ้นงานแบนที่ความหนาคลอบคลุม 0-6.5 มิลลิเมตร
และชิ้นงานกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางคลอบคลุม 3.5-7.5 มิลลิเมตร
ผู้รับผิดชอบ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์

4. เครื่องวัดมิติวัสดุ (Measuring Microscope)

รุ่น : MM-11
ผู้ผลิต : Nikon, Tokyo, Japan
รหัสครุภัณฑ์ : DT-36-078
สมบัติเฉพาะ : วัดขนาดของชิ้นงานได้ในแนวแกน X, Y และ Z

ด้วยกำลังขยายเลนส์ตา 10 เท่า และเลนส์วัตถุ 3 เท่า ในระยะ

ทำงาน 75 มิลลิเมตร แท่นวางชิ้นงานเคลื่อนที่ในแนวแกน X

และ Y มีระยะการวัด 30 มิลลิเมตร และหมุนรอบได้ 360 องศา

ระยะการวัดแกน Z ไม่เกิน 50 มิลลิเมตร
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววาสนา วิชัย

5. เครื่องวัดขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer)

รุ่น : Mastersizer 2000
ผู้ผลิต : Malvern Instruments Ltd., Worcestershire, UK
รหัสครุภัณฑ์ : DT-44-141
สมบัติเฉพาะ : เป็นเครื่องมือวัดขนาดอนุภาคระดับไมครอน
ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างได้ทั้งแบบผง และสารแขวนลอย
โดยมีระบบการวิเคราะห์ 2 แบบ คือ แบบเปียกและแบบแห้ง
สามารถวัดขนาดอนุภาคได้ในช่วง 0.02-2,000 ไมครอน
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววาสนา วิชัย

6. เตาเผา (Oven)

รุ่น : LT 40/12
ผู้ผลิต : Nabertherm GmbH, Bremen, Germany
รหัสครุภัณฑ์ : 049000007008
สมบัติเฉพาะ : มีความจุภายในขนาด 40 ลิตร สามารถควบคุม
อุณหภูมิสูงสุด 1,200 องศาเซลเซียส และสามารถหน่วงเวลาในการทำงาน
ผู้รับผิดชอบ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์

7. เครื่องเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบร้อน-เย็นเป็นจังหวะ (Thermocycler)

รุ่น : TC 400
ผู้ผลิต : King Mongkut’s Institute of Technology
Ladkrabang, Bangkok, Thailand
รหัสครุภัณฑ์ : DT-44-096
สมบัติเฉพาะ : ประกอบด้วยอ่างน้ำร้อน อ่างน้ำเย็น และเครื่องเปลี่ยนจังหวะ
รับน้ำหนักตัวอย่างได้ถึง 1,000 กรัม แกนหมุนเปลี่ยนจังหวะด้วยอัตราเร็วคงที่
สามารถตั้งเวลาและจำนวนรอบในการทำงาน อ่างน้ำร้อนสามารถตั้งอุณหภูมิ
ได้สูงถึง 100 องศาเซลเซียส และอ่างน้ำเย็นสามารถตั้งอุณหภูมิได้ต่ำถึง 4 องศาเซลเซียส
ผู้รับผิดชอบ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์

8. เครื่องขัดผิวตัวอย่าง (Polishing Machine)

รุ่น : RotoPol-21
ผู้ผลิต : Struers, Copenhagen, Denmark
รหัสครุภัณฑ์ : DT-44-083
สมบัติเฉพาะ : จานขัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร
ปรับความเร็วรอบได้ 150 และ 300 รอบต่อนาที มีระบบน้ำไหลผ่านจานขัด
ผู้รับผิดชอบ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์

9. เครื่องตัดชิ้นตัวอย่างความเร็วต่ำ (Low Speed Saw)

รุ่น : IsoMet
ผู้ผลิต : Buehler, Lake Bluff, Illinois, USA
รหัสครุภัณฑ์ : 409000008853
สมบัติเฉพาะ : ใบตัดสามารถหมุนด้วยความเร็วรอบ 0-300 รอบต่อนาที (rpm)
และใช้กับใบตัดขนาด 3-5 นิ้ว โดยมีตุ้มน้ำหนักขนาด 25, 50, 75 และ 150 กรัม
ใช้เป็นแรงกดในการตัดชิ้นตัวอย่าง
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววาสนา วิชัย

10. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบตั้งโต๊ะ (Table Top Centrifuge)

รุ่น : KUBOTA 4000
ผู้ผลิต : Kubota Corporation, Tokyo, Japan
รหัสครุภัณฑ์ : 409000009067
สมบัติเฉพาะ : ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
มีความเร็วรอบสูงสุดในการปั่นไม่น้อยกว่า 6,000 รอบต่อนาที
ค่าแรงเหวี่ยงสูงสุดไม่น้อยกว่า 5,350 xg ความจุไม่น้อยกว่า
400 มิลลิลิตร เมื่อใช้หัวปั่นแบบ Fixed-angle Rotor รุ่น AT-508C
มี Adaptor ทำให้สามารถใช้งานกับหลอด 50 มิลลิลิตร แบบก้นกลม
และมี Adaptor ปรับลดขนาดทำให้สามารถใช้งานกับหลอดพลาสติก
ก้นแหลมขนาด 15 มิลลิลิตรได้ มีระบบ Memory Flashing
ปั่นตัวอย่างในระยะเวลาสั้นๆ และสามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได้
5 โปรแกรม เมื่อหัวปั่นหยุดการทำงานฝาเครื่องจะเปิดโดยอัตโนมัติ
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเสาวรส เก้าพันธ์