เครื่องมือและขั้นตอนการขอใช้บริการ

 

 เครื่องมือ/อุปกรณ์การวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัย

 

อัตราค่าบริการ

 

ติดต่อสอบถาม
หน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย งานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-200-7628  โทรสาร  02-200-7698