รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องมือด้านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

เครื่องมือด้านการทดสอบและวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ

เครื่องมือด้านชีวโมเลกุล

เครื่องมือด้านการวิเคราะห์ทางเคมี

เครื่องมือพื้นฐานทั่วไป

แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 10/2/2563