รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
(Enhancement of Safety Practice of  Research Laboratory; ESPReL)

 

ห้องปฏิบัติการวิจัย สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 4 ห้องปฏิบัติการวิจัย ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (Enhancement of Safety Practice of  Research Laboratory; ESPReL)

 

รายชื่อ   เลขที่ห้อง เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิจัย
1.ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ (วทช.)  DM 512   2-0130-0193-2
2.ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก (วนอ.) TC 607  2-0130-0190-8
3.ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้ารจุลภาค (วจภ.) EM 501    2-0130-0191-6
4. หน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย (บสว.)  FS 604  2-0130-0192-4

 

ห้องปฏิบัติการวิจัยทั้ง 4 ห้อง ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (Enhancement of Safety Practice of  Research Laboratory; ESPReL) กับศูนย์บริหารความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Center for Occupation Safety, Health and Workplace Environment Management: COSHEM) ประจำปี 2562 และคณะกรรมการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ได้เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 จากการตรวจประเมินสภาพความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการฯ คณะกรรมการฯ ตรวจพบว่าห้องปฏิบัติการดังกล่าว ได้ดำเนินการยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ครบทั้ง 7 องค์ประกอบความปลอดภัย ได้แก่

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารระบบจัดการความปลอดภัย

องค์ประกอบที่ 2 ระบบการจัดการสารเคมี

องค์ประกอบที่ 3 ระบบการจัดการของเสีย

องค์ประกอบที่ 4 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการอุปกรณ์และเครื่องมือ

องค์ประกอบที่ 5 ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย

องค์ประกอบที่ 6 การให้ความรู้แก่บุคลากร

องค์ประกอบที่ 7 การจัดการข้อมูลเอกสาร

ผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการก่อให้เกิดการพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่สำคัญโดยการนำเอาเครื่องมือเพื่อการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL Checklist ซึ่งเป็นรายการสำรวจสำหรับประเมินสถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการด้วยตนเอง สำนักงานการวิจัยจึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินและรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก. 2677-2558) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับชาติ มีขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้ได้การรับรอง โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมอก. แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ตรวจประเมิน โดยหน่วยงานต้องมีการจัดทำ ESPReL Checklist อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทุกปี และสร้างจิตสำนึกในการทำงานอย่างปลอดภัยของผู้ร่วมงาน นำไปสู่ความร่วมมืออย่างตั้งใจ จึงทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ