ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์(จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร 1
อนุสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ 2
ความลับทางการค้า 1

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร 1
อนุสิทธิบัตร 3
เครื่องหมายการค้า

3. อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า(ส่งเอกสารไปที่ INNOTECH เพื่อยื่นขอจดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร 3
อนุสิทธิบัตร 1
ลิขสิทธิ์ 1
เครื่องหมายการค้า

 

 

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

 1.1 สิทธิบัตร (ได้เลขที่สิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

1.ชื่อสิทธิบัตร :  Antimicrobial benzoic acid dental gypsum composition enhanced with addition of low concentration of IPBC

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ศ.ดร.สร้อยศิริ ทวีบูรณ์ และคณะ

เลขที่สิทธิบัตร :  ลข.371923

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 19/7/2562

 

1.2  ลิขสิทธิ์ (ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ) จำนวน 2 เรื่อง

1.ชื่อลิขสิทธิ์: ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลบนเว็บทางทันตกรรม บริการส่วนหน้า version 2015

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.นิตา วิวัฒนะทีปะ และคณะ

เลขที่จดแจ้ง : ลข.371923

วันที่รับการจดแจ้ง :12/12/2561

2.ชื่อลิขสิทธิ์ : ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลบนเว็บ ทางทันตกรรม บริการส่วนหน้า version 2015

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.นิตา วิวัฒนะทีปะ และคณะ

เลขที่จดแจ้ง :ลข.371922

วันที่รับการจดแจ้ง : 12/12/2561

 

1.3 ได้รับข้อมูลความลับทางการค้าจาก INNOTECH เรียบร้อยแล้ว

ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ) จำนวน 2 เรื่อง

1.ชื่อความลับทางการค้า : น้ำยาเพิ่มความชุ่มชื้นในช่องปากสำหรับภาวะปากแห้ง(Xerostomia mouthrinse)

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รัตติพร กายเพชร และคณะฯ

 

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

2.1 สิทธิบัตร (ได้เลขที่คำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ) จำนวน 1 เรื่อง
1.ชื่อสิทธิบัตร : 
การออกแบบด้ามจับพร้อมก้านที่ยึดเส้นไหมจัดฟันแบบใช้ซ้ำ
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : 
ศ.คลินิก ทพญ.วนิดา นิมมานนท์ และคณะ
เลขที่คำขอ : 
1902002958
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
30/7/2562

2.2 อนุสิทธิบัตร (ได้เลขที่คำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ) จำนวน 3 เรื่อง
1.ชื่ออนุสิทธิบัตร : 
อุปกรณ์ดูแลช่องปาก
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : 
ศ.คลินิก ทพญ.วนิดา นิมมานนท์ และคณะ
เลขที่คำขอ :
1903001931
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ :
30/7/2562

2.ชื่ออนุสิทธิบัตร : เกมจำลองการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการรักษาทางทันตกรรม สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : 
ทพ.นัยนา  บูรณชาติ และคณะ
เลขที่คำขอ :
1903002075
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ :
14/8/2562

3.ชื่ออนุสิทธิบัตร : ชุดทดสอบเพื่อจำแนกมะเร็งช่องปากชนิด เวอร์รูคัส คาร์ซิโนมา ออกจาก สแควมัส เซลล์ คาร์ซิโนมา โดยการแสดงออกของยีนอีแซดเอช 2 (EZH 2) (Kit for differentiate verrucous carcinoma out of squamous cell carcinoma)
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก :
ผศ. ดร. ทพญ. พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล  และคณะ
เลขที่คำขอ :
1903002394
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
16/9/2562

 

3. อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า (ส่งเอกสารไปที่ INNOTECH เพื่อยื่นขอจดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

3.1 สิทธิบัตร (อยู่ในระหว่างการยื่นขอจดกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ) จำนวน 3 เรื่อง

1.ชื่อสิทธิบัตร : เสื้อปกปิดบริเวณหน้าอกเมื่อเข้ารับการผ่าตัด
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก :
พรนรินทร์ อาดนนท์ลา และคณะ
วันที่ยื่นขอจดผลงาน :
24/10/2561

2.ชื่อสิทธิบัตร : กล่องกรอชิ้นงานทางทันตกรรม
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : 
รศ.ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ และคณะ
วันที่ยื่นขอจดผลงาน :
17/8/2562

3.ชื่อสิทธิบัตร : ปลอกด้ามจับแปรงสีฟัน
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : 
ผศ.ดร.ทพญ.เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล และคณะ
วันที่ยื่นขอจดผลงาน :
 7/9/2562

 

3.2 อนุสิทธิบัตร (อยู่ในระหว่างการยื่นขอจดกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ) จำนวน 1 เรื่อง

1.ชื่ออนุสิทธิบัตรปลอกด้ามจับแปรงสีฟัน

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ผศ.ดร.ทพญ.เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล และคณะ

วันที่ยื่นขอจดผลงาน : 7/9/2562

 

3.3 ลิขสิทธิ์ (อยู่ในระหว่างการยื่นขอจดกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ) จำนวน 1 เรื่อง

1.ชื่อลิขสิทธิ์ : ทันตวิภาคศาสตร์ประยุกต์ 1

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ทพญ.ณัฎยา อัศววรฤทธิ์ และคณะ

วันที่ยื่นขอจดผลงาน : 28/11/2561

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์(จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร 1
ลิขสิทธิ์
ความลับทางการค้า 5

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร 8
อนุสิทธิบัตร 4
เครื่องหมายการค้า

3. อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า(ส่งเอกสารไปที่ INNOTECH เพื่อยื่นขอจดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร 3
ลิขสิทธิ์ 3
เครื่องหมายการค้า

 

 

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

1.1 อนุสิทธิบัตร (ได้เลขที่อนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2561 ( 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ) จำนวน 1 เรื่อง

1.ชื่อลิขสิทธิ์ : สูตรพลาสติกใสชนิดบ่มตัวได้เองทางทันตกรรมจัดฟัน

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก :  ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.สุรชัย  เดชคุณากร และคณะ

เลขที่จดแจ้ง :13380

วันที่รับการจดแจ้ง : 19/12/2560

1.2 ได้รับข้อมูลความลับทางการค้าจาก INNOTECH เรียบร้อยแล้ว

ปีงบประมาณ 2561 ( 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ) จำนวน 5 เรื่อง

1.ชื่อความลับทางการค้า : น้ำสูตรตำรับยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสารสกัดพริกพราน

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ

2.ชื่อความลับทางการค้า : การทดสอบประสิทธิภาพในการทำลายกัตตาเปอร์ชา ฯ

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ผศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทร์รัตน์ และคณะ

3.ชื่อความลับทางการค้า : สูตรตำรับน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดพริกพราน

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก :ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ

4.ชื่อความลับทางการค้า : ชุดตรวจฟันร้าว (M Dent Blue : Crack detector & Canal locator)

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ผศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทร์รัตน์ และคณะ

5.ชื่อความลับทางการค้า : น้ำยาที่สกัดจากผลผลิตธรรมชาติที่ใช้ในการทำความสะอาด กำจัดคราบจุลินทรีย์ฆ่าเชื้อและกำจัดคราบหินน้ำลายในฟันปลอมเทียมแบบทั้งปาก แบบบางส่วน และเครื่องมือถอดได้ทางทันตกรรม (Cleaning, Plaque, Antibacteria and Removing Calculus in Removable Denture Base by Natural Product Solution)

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.สุรชัย เดชคุณากร และคณะ

 

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

2.1 สิทธิบัตร (ได้เลขที่คำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2561 ( 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ) จำนวน 8 เรื่อง
1.ชื่อสิทธิบัตร : 
ชุดทดสอบการตรวจหาเซลล์มะเร็งตับอ่อนในเลือดโดยใช้ดีเอนเอเมทิเลชั่นที่ตำแหน่ง ซีจี 16941656(cg16941656) ของยีน เอฟอาร์วาย(FRY)
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.นครินทร์ กิตกำธร และคณะ
เลขที่คำขอ : 
1701006966
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
24/11/2560

2.ชื่อสิทธิบัตร : ชุดทดสอบรอยโรคระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกเกรดสูงและมะเร็งปากมดลูกโดยใช้เมลิลเลชั่น ที่ตำแหน่งซีจี 109664 ของยีนส์ทีอาร์เอช (TRH)
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.นครินทร์ กิตกำธร และคณะ
เลขที่คำขอ : 
1801000122
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
5/1/2561

3.ชื่อสิทธิบัตร : สิทธิบัตรยังไม่ประกาศโฆษณา
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ศ.ดร.ทพญ.สร้อยศิริ ทวีบูรณ์ และคณะ
เลขที่คำขอ : 
1801000622
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
30/1/2561

4.ชื่อสิทธิบัตร : ชุดทดสอบการตรวจมะเร็งรังไข่ชนิดเยี่อบุผิวจากเซลล์เม็ดเลือดขาว โดยวิเคราะห์การแสดงออกของยีนจีแมบแปด (GIMAP8)
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.นครินทร์ กิตกำธร และคณะ
เลขที่คำขอ : 
1801002508
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
27/4/2561

5.ชื่อสิทธิบัตร : ชุดทดสอบการตรวจกรองมะเร็งศีรษะและลำคอในเลือดโดยวัดระดับของหมู่เมลทิลที่ไลน์วัน (LINE-1s) ของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.นครินทร์ กิตกำธร และคณะ
เลขที่คำขอ : 
1801002504
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
27/4/2561

6.ชื่อสิทธิบัตร : ชุดทดสอบมะเร็งช่องปากโดยการใช้เมทิลเลชั่นที่ ตำแหน่ง ซีจี 109664 ของยีนทีอาร์เอช (TRH) จากน้ำบ้วนปาก
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก :รศ.ดร.นครินทร์ กิตกำธร และคณะ
เลขที่คำขอ : 
1801002506
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
27/4/2561

7.ชื่อสิทธิบัตร : เครื่องบริหารขากรรไกร
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ และคณะ
เลขที่คำขอ : 
1801003834
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
26/6/2561

8.ชื่อสิทธิบัตร : องค์ประกอบของวัสดุทางทันตกรรมสูตรยับยั้งเชื้อจุลชีพและกระบวนการเตรียมองค์ประกอบดังกล่าว
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.ทพ.วิชญ กาญจนะวสิตและคณะ
เลขที่คำขอ :
1801005936
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
27/9/2561

2.2 อนุสิทธิบัตร (ได้เลขที่คำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2561 ( 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ) จำนวน 4 เรื่อง
1.ชื่ออนุสิทธิบัตร : 
กรรมวิธีการสกัดสารสำคัญจากพญายอ
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : 
ผศ.ทพ.มล. ธีรธวัช    ศรีธวัช
เลขที่คำขอ : 
1703002581
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
26/12/2560

2.ชื่ออนุสิทธิบัตร : ผลิตภัณฑ์เยลลี่ให้ความชุ่มชื้นในช่องปาก
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก :
รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
เลขที่คำขอ :
1803000228
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
29/1/2561

3.ชื่ออนุสิทธิบัตร : สูตรกลูโคสไซรัปคลอเฮกซิดีนเจลสำหรับรากฟันน้ำนม
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : 
รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย และคณะ
เลขที่คำขอ :
1803000422
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
12/2/2561

4.ชื่ออนุสิทธิบัตร : น้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากข้าวสีดำ
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : 
รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ และคณะ
เลขที่คำขอ :
1803001570
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
13/7/2561

 

3. อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า (ส่งเอกสารไปที่ INNOTECH เพื่อยื่นขอจดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

3.1 อนุสิทธิบัตร (อยู่ในระหว่างการยื่นขอจดกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2561 ( 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ) จำนวน 3 เรื่อง

1.ชื่อสิทธิบัตร : แผ่นกำบังเข็ม (Needle Sheltered)
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : 
นางนิลุบล ไทยรัตน์ และคณะ
วันที่ยื่นขอจดผลงาน :
11/7/2561

2.ชื่อสิทธิบัตร : ถุงใส่สารคัดหลั่งจากกระเพาะอาหาร
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : 
น.ส.พรนรินทร์ อาดนนท์ลา และคณะ
วันที่ยื่นขอจดผลงาน : 
15/8/2561

3.ชื่อสิทธิบัตร : ท่อนำออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยแบบ 3 ทาง
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : 
กฤตติกา สายโส และคณะ
วันที่ยื่นขอจดผลงาน :
4/9/2561

 

3.2 อนุสิทธิบัตร (อยู่ในระหว่างการยื่นขอจดกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2561 ( 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ) จำนวน 3 เรื่อง

1.ชื่ออนุสิทธิบัตรระบบสารสนเทศฐานข้อมูลบนเว็บทางทันตกรรมจัดฟัน (บริการส่วนหน้า)

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.นิตา วิวัฒนทีปะ

วันที่ยื่นขอจดผลงาน : 27/11/2560

2.ชื่ออนุสิทธิบัตรระบบสารสนเทศฐานข้อมูลบนเว็บทางทันตกรรมจัดฟัน (บริการส่วนหลัง)

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.นิตา วิวัฒนทีปะ

วันที่ยื่นขอจดผลงาน : 27/11/2560

3.ชื่ออนุสิทธิบัตรFurcation sling suture

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ศ.คลินิก ทพญ.วนิดา นิมมานนท์

วันที่ยื่นขอจดผลงาน : 27/10/2561

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์(จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร 1
ลิขสิทธิ์ 5
ความลับทางการค้า

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร 1
อนุสิทธิบัตร 3
เครื่องหมายการค้า 1

3. อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า(ส่งเอกสารไปที่ INNOTECH เพื่อยื่นขอจดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร 1
ลิขสิทธิ์ 1
เครื่องหมายการค้า

 

 

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

 1.1 สิทธิบัตร (ได้เลขที่สิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ) จำนวน 1 เรื่อง

1.ชื่อสิทธิบัตร : ยาสีฟันแคลเซียมฟอสเฟตปราศจากฟลูออไรด์ชะลอรอยโรคฟันผุ

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ และคณะ

เลขที่สิทธิบัตร : 12059

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 26/10/2559

 

1.2  ลิขสิทธิ์ (ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ) จำนวน 5 เรื่อง

1.ชื่อลิขสิทธิ์ : การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเหงือก : เทคนิคง่ายที่ได้ผล

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ศ.คลินิก เกียรติคุณผุสดี ยศเนืองนิตย์

เลขที่จดแจ้ง : ลข.354528

วันที่รับการจดแจ้ง : 5/6/2560

2.ชื่อลิขสิทธิ์ : การใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวาน (Drugs used in Diabetes Mellitus patients) 

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

เลขที่จดแจ้ง : ลข.355057
วันที่รับการจดแจ้ง : 15/6/2560

3.ชื่อลิขสิทธิ์ : APP DentalGURU Android

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : อ.คมสัน ลาภาอุต

เลขที่จดแจ้ง : ลข.356314
วันที่รับการจดแจ้ง : 26/7/2560

4.ชื่อลิขสิทธิ์ : APP DentalGURU iOS  

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : อ.คมสัน ลาภาอุต

เลขที่จดแจ้ง : ลข.356315
วันที่รับการจดแจ้ง : 26/7/2560

5.ชื่อลิขสิทธิ์ : APP Game Dental Crush for Android  

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : อ.คมสัน ลาภาอุต

เลขที่จดแจ้ง : ลข.356313
วันที่รับการจดแจ้ง :26/7/2560

 

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

2.1 สิทธิบัตร (ได้เลขที่คำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ) จำนวน 1 เรื่อง
1.ชื่อสิทธิบัตร : 
สิทธิบัตรยังไม่ประกาศโฆษณา
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก :
 รศ.ดร.ทพ.วิชญ กาญจนะวสิต, ผศ.ดร.ทพญ.อมรรัตน์ วงล่ำซำ, ผศ.ทพญ.เปรมวรา ตรีวัฒนา, รศ.ดร.ทพญ.กัลยา ศุพุทธมงคล
เลขที่คำขอ : 
1701003926
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
13/7/2560

2.2 อนุสิทธิบัตร (ได้เลขที่คำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ) จำนวน 3 เรื่อง
1.ชื่ออนุสิทธิบัตร : 
วัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่ออ่อนที่มีส่วนผสมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : 
ผศ.ดร.สุวรรณ ชุณหเรืองเดช และคณะ
เลขที่คำขอ : 
1703000286
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 23/2/2560

2.ชื่ออนุสิทธิบัตร : เจลสารสกัดพญายอที่มีฤทธิ์สมานแผล
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : 
ผศ.ทพ.มล. ธีรธวัช    ศรีธวัช และคณะ
เลขที่คำขอ :
1703000535
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
31/3/2560
3.ชื่ออนุสิทธิบัตร : องค์ประกอบทางเภสัชกรรมเพื่อรักษารอยโรคในช่องปาก
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก :
ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ และคณะ
เลขที่คำขอ : 
1703000646
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 24/4/2560

2.3 เครื่องหมายการค้า

ปีงบประมาณ 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ) จำนวน 1 เรื่อง
1.ชื่อสิทธิบัตร : 
M Dent
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก :
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
เลขที่คำขอ : 
จำพวกที่ 3 คำขอเลขที่ 170106178, จำพวกที่ 5 คำขอเลขที่ 17016179, จำพวกที่ 10 คำขอเลขที่ 170106180, จำพวกที่ 21 คำขอเลขที่ 170106181,จำพวกที่ 42 คำขอเลขที่ 170106185
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
เครื่องหมายการค้า


3.
อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า (ส่งเอกสารไปที่ INNOTECH เพื่อยื่นขอจดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

3.1 สิทธิบัตร (อยู่ในระหว่างการยื่นขอจดกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ) จำนวน 1 เรื่อง

1.ชื่อสิทธิบัตร : สูตรกลูโคสไซรับ คลอเฮกซิดีนเจล
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : 
รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย
วันที่ยื่นขอจดผลงาน :
2/5/2560

 

3.2 อนุสิทธิบัตร (อยู่ในระหว่างการยื่นขอจดกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ) จำนวน 1 เรื่อง

1.ชื่ออนุสิทธิบัตรการจัดการนิสัยดูดนิ้วสำหรับทันตแพทย์

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์

วันที่ยื่นขอจดผลงาน : 31/3/2560

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์(จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร 1
อนุสิทธิบัตร 4
ลิขสิทธิ์
ความลับทางการค้า

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า

3. อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า(ส่งเอกสารไปที่ INNOTECH เพื่อยื่นขอจดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์
เครื่องหมายการค้า

 

 

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

 1.1 สิทธิบัตร (ได้เลขที่สิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ) จำนวน 1 เรื่อง

1.ชื่อสิทธิบัตร : แผงอุปกรณ์รัดลวดจัดฟัน

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ศ.คลินิก ทพ.สุรชัย เดชคุณากร

เลขที่สิทธิบัตร : 47043

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 20/11/2558

 

1.2  ลิขสิทธิ์ (ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ) จำนวน 4 เรื่อง

1.ชื่อลิขสิทธิ์ : กรรมวิธีการเตรียมเส้นใยขัดฟันเสริมฟลูออไรด์

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.เชวงเกียรติ  แสงศิรินาวิน

เลขที่จดแจ้ง : 10893

วันที่รับการจดแจ้ง : 16/12/2558

2.ชื่อลิขสิทธิ์ : ยาสีฟันเด็กสูตรผสมแคลเซียมกลูโคโนแลคเตท

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย

เลขที่จดแจ้ง : 11047
วันที่รับการจดแจ้ง : 19/1/2559

3.ชื่อลิขสิทธิ์ : องค์ประกอบยาสีฟันสำหรับปิดรูเปิดของท่อเนื้อฟัน

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.เชวงเกียรติ  แสงศิรินาวิน

เลขที่จดแจ้ง : 10994
วันที่รับการจดแจ้ง : 8/1/2559

4.ชื่อลิขสิทธิ์ : องค์ประกอบของยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าว

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ศ.คลินิก ทพญ.ดร.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

เลขที่จดแจ้ง : 11905
วันที่รับการจดแจ้ง : 2/9/2559

 

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์(จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร 4
ลิขสิทธิ์ 1
ความลับทางการค้า

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร 1
อนุสิทธิบัตร 2
เครื่องหมายการค้า

3. อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า(ส่งเอกสารไปที่ INNOTECH เพื่อยื่นขอจดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์
เครื่องหมายการค้า

 

 

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

1.1 อนุสิทธิบัตร (ได้เลขที่อนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2558 ( 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ) จำนวน 4 เรื่อง

1.ชื่ออนุสิทธิบัตร : ชุดตรวจเชื้อก่อโรคฟันผุสำหรับเด็ก

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.บุญนิตย์ ทวีบูรณ์ และคณะ

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 9369

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 11/12/2557

2.ชื่ออนุสิทธิบัตร : สูตรน้ำยาล้างคลองรากฟันคลอเฮกซิดีน

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.วนิดา  แสงอลังการ และคณะ

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 9576

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 25/2/2558

3.ชื่ออนุสิทธิบัตร : องค์ประกอบยาสีฟันสำหรับเด็ก

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.เชวงเกียรติ  แสงศิรินาวิน

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 9757

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 7/4/2558

4.ชื่ออนุสิทธิบัตร : สูตรเจลชาเขียวสำหรับเสริมการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.วนิดา  แสงอลังการ และคณะ

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 10080

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 15/7/2558

 

1.2  ลิขสิทธิ์ (ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2558 ( 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ) จำนวน 1 เรื่อง

1.ชื่อลิขสิทธิ์ : พยาธิวิทยาช่องปาก ศัลยพยาธิวิทยาและการวินิจฉัยแยกโรคทางคลินิก

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ทพ.รัฐพงษ์  วรวงศ์วสุ

เลขที่จดแจ้ง : 314817

วันที่รับการจดแจ้ง : 28/10/2557

 

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

2.1 สิทธิบัตร (ได้เลขที่คำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2558 ( 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ) จำนวน 1 เรื่อง
1.ชื่อสิทธิบัตร : 
สิทธิบัตรยังไม่ประกาศโฆษณา
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก :
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุลและคณะ
เลขที่คำขอ : 
1401006125
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
10/10/2557

2.2 อนุสิทธิบัตร (ได้เลขที่คำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2558 ( 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ) จำนวน 2 เรื่อง

1.ชื่ออนุสิทธิบัตร : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้จากสารสกัดข้าวหอมนิลและกรรมวิธีการผลิต
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : 
ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา  ตันเจริญ
เลขที่คำขอ :
1501005281
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
10/9/2558

2.ชื่ออนุสิทธิบัตร :สูตรพลาสติกใสชนิดบ่มตัวได้เองทางทันตกรรมจัดฟัน
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก :
ศ.คลินิก ทพ.สุรชัย  เดชคุณากร
เลขที่คำขอ : 
1503001541
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 22/9/2558