ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร 1
อนุสิทธิบัตร 4
ลิขสิทธิ์ 7
เครื่องหมายการค้า 1

 

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร 3
อนุสิทธิบัตร 10

 

 

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

 

1.1 สิทธิบัตร (ได้เลขที่สิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ) จำนวน 1 เรื่อง

 

1. ชื่อสิทธิบัตร: กรรมวิธีผลิตวัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนต
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ.ดร.ทพญ. กัลยา ศุพุทธมงคล และคณะ
เลขที่อนุสิทธิบัตร: 89690
วันที่ออกหนังสือรับรอง: 19 ก.ย. 2565

 

1.2 อนุสิทธิบัตร (ได้เลขที่สิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ) จำนวน 4 เรื่อง

 

1.ชื่ออนุสิทธิบัตร: อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเข็มฉีดยาชาทางทันตกรรม
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: นางสาวนิลุบล ไทยรัตน์ และคณะ
เลขที่อนุสิทธิบัตร: 19094
วันที่ออกหนังสือรับรอง: 18 ม.ค. 2565

 

2.ชื่ออนุสิทธิบัตร: ถุงสำหรับบรรจุสารคัดหลั่งจากกระเพาะอาหารที่สามารถวัดปริมาตรของสารคัดหลั่งนั้นได้
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: นางสาวพรนรินทร์ อาดนนท์ลา และคณะ
เลขที่อนุสิทธิบัตร: 19092
วันที่ออกหนังสือรับรอง: 18 ม.ค. 2565

 

3.ชื่ออนุสิทธิบัตร: เครื่องมือยืดสันกระดูกขากรรไกร
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: อ.ดร.ทพญ.รชยา จินตวลากร และคณะ
เลขที่อนุสิทธิบัตร: 19808
วันที่ออกหนังสือรับรอง: 13 มิ.ย. 2565

 

4.ชื่ออนุสิทธิบัตร: เจลสารสกัดพญายอที่มีฤทธิ์สมานแผล
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ.ทพ.มล. ธีรธวัช ศรีธวัช และคณะ
เลขที่อนุสิทธิบัตร: 20062
วันที่ออกหนังสือรับรอง: 16 ส.ค. 2565

 

 

1.3 ลิขสิทธิ์ (ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) จำนวน 7 เรื่อง

 

1.ชื่อลิขสิทธิ์: บูรณาการแนวทางการเลิกยาสูบกับสุขภาพช่องปาก

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ.ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ และคณะ

เลขที่จดแจ้ง: 397925

วันที่รับจดแจ้ง: 20 ต.ค. 2564

 

2.ชื่อลิขสิทธิ์: ระบบลงทะเบียนข้อมูลออนไลน์เพื่อขอคำปรึกษาด้านทันตกรรมจัดฟัน

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: นายรัตนพงศ์​ ยี่​หวั่น​จ่าย​ และคณะ

เลขที่จดแจ้ง: 398789

วันที่รับจดแจ้ง: 24 พ.ย. 2564

 

3.ชื่อลิขสิทธิ์: สื่อการเรียนการสอนประกอบภาพนูน สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น เรื่อง ฟันของเราและการแปรงฟันที่ถูกวิธี
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: ผศ.ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์ และคณะ
เลขที่จดแจ้ง: 403905
วันที่รับจดแจ้ง: 3 พ.ค. 2565

 

4.ชื่อลิขสิทธิ์: ฟันของเราและการแปรงฟันที่ถูกวิธี
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: ผศ.ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์ และคณะ
เลขที่จดแจ้ง: 403906
วันที่รับจดแจ้ง: 3 พ.ค. 2565

 

5.ชื่อลิขสิทธิ์: นิทรรศการ เสมือนจริง “สิรินเด้นท์” ยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าว
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: คณะทันตแพทยศาสตร์
เลขที่จดแจ้ง: 404356
วันที่รับจดแจ้ง: 12 พ.ค. 2565

 

6.ชื่อลิขสิทธิ์: หนังสือ “สิรินเด้นท์” ยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าว
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: คณะทันตแพทยศาสตร์
เลขที่จดแจ้ง: 404357
วันที่รับจดแจ้ง: 12 พ.ค. 2565

 

7.ชื่อลิขสิทธิ์: Mascot (มาสคอต) “พลัคกี้” “มิวแทนส์” “คลีนนี่” “ฟลูโอโร่”
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: คณะทันตแพทยศาสตร์
เลขที่จดแจ้ง: 404359
วันที่รับจดแจ้ง: 12 พ.ค. 2565

 

1.4 เครื่องหมายการค้า (ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)
ปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ) จำนวน 1 เรื่อง

 

1.ชื่อเครื่องหมายการค้า: GuttaClear
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์ และคณะ
ทะเบียนเลขที่: 221117072
วันที่ออกหนังสือรับรอง: 7 มิ.ย. 2565

 

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

 

2.1 สิทธิบัตร (ได้เลขที่คำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) จำนวน 3 เรื่อง

 

1.ชื่อสิทธิบัตร: อุปกรณ์เลื่อนขากรรไกรล่างมาด้านหน้า

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ. ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล

เลขที่คำขอ: 2102004517

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 18 ต.ค. 2564

 

2.ชื่อสิทธิบัตร: อุปกรณ์ช่วยกระชับหน้ากากอนามัยให้แนบสนิทกับใบหน้า
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: นางสาววชิราวรรณ พรพิมลเทพ และคณะ
เลขที่คำขอ: 2202002392
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 14 มิ.ย. 2565

 

3.ชื่อสิทธิบัตร: โครงร่างสามมิติของพอลิเมอร์ชีวภาพสังเคราะห์ผสมไบโอแอคทีฟกลาสสำหรับนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเป้าหมายในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกและกรรมวิธีการผลิตโครงร่างสามมิตินั้น
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ.ดร.หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย และคณะ
เลขที่คำขอ: 2201005397
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 26 ส.ค. 2565

 

2.2 อนุสิทธิบัตร (ได้รับเลขที่คำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) จำนวน 10 เรื่อง

 

1.ชื่ออนุสิทธิบัตร: โคมไฟยูวีสามแขน

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ.ทพญ.แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์ และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103003066

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 20 ต.ค. 2564

 

2.ชื่ออนุสิทธิบัตร: ส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่มีส่วนประกอบสารสกัดธรรมชาติ

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103003239

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 5 พ.ย. 2564

 

3.ชื่ออนุสิทธิบัตร: ส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่มีส่วนประกอบสารสกัดธรรมชาติ

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103003245

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 5 พ.ย. 2564

 

4.ชื่ออนุสิทธิบัตร: ส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่มีส่วนประกอบสารสกัดธรรมชาติ

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103003246

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 5 พ.ย. 2564

 

5.ชื่ออนุสิทธิบัตร: ส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่มีส่วนประกอบสารสกัดธรรมชาติ

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103003248

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 5 พ.ย. 2564

 

6.ชื่ออนุสิทธิบัตร: อุปกรณ์เก็บและเตรียมตัวอย่างชีวภาพในอุณหภูมิต่ำสำหรับไมโครทิวป์ 54 ช่อง

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: นางสุวรรณา ก่อสุวรรณวงศ์

เลขที่คำขอ: 2103003692

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 17 ธ.ค. 2564

 

7.ชื่ออนุสิทธิบัตร: องค์ประกอบของยาสีฟันจากสารธรรมชาติ

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ.ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์ และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103003768

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 24 ธ.ค. 2564

 

8.ชื่ออนุสิทธิบัตร: องค์ประกอบน้ำยาทำความสะอาดและยับยั้งเชื้อในช่องปากและลำคอ
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ และคณะ
เลขที่คำขอ: 2203000619
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 8 มี.ค. 2565

 

9.ชื่ออนุสิทธิบัตร: อนุภาคนาโนสำหรับนำส่งยาปฏิชีวนะเป้าหมายในคลองรากฟันและวิธีการผลิตอนุภาคดังกล่าว
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: ผศ.ดร.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์ และคณะ
เลขที่คำขอ: 2203001402
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 6 มิ.ย. 2565

 

10.ชื่ออนุสิทธิบัตร: อุปกรณ์ช่วยกระชับหน้ากากอนามัยให้แนบสนิทกับใบหน้า
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: นางสาววชิราวรรณ พรพิมลเทพ และคณะ
เลขที่คำขอ: 2203001472
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 14 มิ.ย. 2565

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร 4
ลิขสิทธิ์ 9
ความลับทางการค้า

 

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร 1
อนุสิทธิบัตร 16
เครื่องหมายการค้า

 

 

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

อนุสิทธิบัตร (ได้เลขที่สิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ) จำนวน 4 เรื่อง

1.ชื่ออนุสิทธิบัตร: กรรมวิธีการสกัดสารสำคัญจากพญายอและการนำสารสกัดมาผลิตสารผสมสำหรับใช้ในช่องปาก พ่นคอ หรือพ่นผิวภายนอก

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ.ทพ.หม่อมหลวงธีรธวัช ศรีธวัช

เลขที่อนุสิทธิบัตร: 16867

วันที่ออกหนังสือรับรอง: 22 ต.ค. 2563

 

2.ชื่ออนุสิทธิบัตร: กรรมวิธีการสกัดสารสำคัญจากพญายอและการนำสารสกัดมาผลิตสารผสมสำหรับใช้ในช่องปาก พ่นคอ หรือพ่นผิวภายนอก

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ.ทพ.หม่อมหลวงธีรธวัช ศรีธวัช

เลขที่อนุสิทธิบัตร: 16868

วันที่ออกหนังสือรับรอง: 22 ต.ค. 2563

 

3.ชื่ออนุสิทธิบัตร: กรรมวิธีการสกัดสารสำคัญจากพญายอและการนำสารสกัดมาผลิตสารผสมสำหรับใช้ในช่องปาก พ่นคอ หรือพ่นผิวภายนอก

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ.ทพ.หม่อมหลวงธีรธวัช ศรีธวัช

เลขที่อนุสิทธิบัตร: 16869

วันที่ออกหนังสือรับรอง: 22 ต.ค. 2563

 

4.ชื่ออนุสิทธิบัตร: องค์ประกอบทางเภสัชกรรมเพื่อรักษารอยโรคในช่องปาก

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ และคณะ

เลขที่อนุสิทธิบัตร: 17324

วันที่ออกหนังสือรับรอง: 11 ก.พ. 2564

 

ลิขสิทธิ์ (ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ) จำนวน 9 เรื่อง

1.ชื่อลิขสิทธิ์: ระบบขอใช้บริการออนไลน์ (E-SERVICE)

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: นายทัชพงษ์  ปิ่นแก้ว และคณะ

เลขที่จดแจ้ง: 388025

วันที่รับจดแจ้ง: 13 พ.ย. 2563

 

2.ชื่อลิขสิทธิ์: ระบบลงคะแนนเสียงออนไลน์ (DTVote)

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: นายรัตนพงศ์​ ยี่​หวั่น​จ่าย​

เลขที่จดแจ้ง: 388030

วันที่รับจดแจ้ง: 16 พ.ย. 2563

 

3.ชื่อลิขสิทธิ์: Furcation sling suture (การเย็บโยงบริเวณง่ามฟันกรามใหญ่)

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: ศ.คลินิก ทพญ.วนิดา นิมมานนท์

เลขที่จดแจ้ง: 388050

วันที่รับจดแจ้ง: 16 พ.ย. 2563

 

4.ชื่อลิขสิทธิ์: สื่อการสอนด้วยภาพ เรื่องการตรวจฟันและการให้ทันตกรรมป้องกันในผู้ป่วยเด็ก

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: ผศ.ทพญ.อภิวันทน์ สมุทรคีรี และคณะ

เลขที่จดแจ้ง: 391209

วันที่รับจดแจ้ง: 19 มี.ค. 2564

 

5.ชื่อลิขสิทธิ์: มาสคอตคุณหมอยิ้มใส

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: คณะทันตแพทยศาสตร์

เลขที่จดแจ้ง: 395518

วันที่รับจดแจ้ง: 30 ก.ค. 2564

 

6.ชื่อลิขสิทธิ์: มาสคอตน้องกรามมี่

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: คณะทันตแพทยศาสตร์

เลขที่จดแจ้ง: 395519

วันที่รับจดแจ้ง: 30 ก.ค. 2564

 

7.ชื่อลิขสิทธิ์: พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง”สิรินธรทันตพิพิธ” (Virtual Sirindhorn dental museum)

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: นางสาววชิราวรรณ พรพิมลเทพ และคณะ

เลขที่จดแจ้ง: 395868

วันที่รับจดแจ้ง: 10 ส.ค. 2564

 

8.ชื่อลิขสิทธิ์: ท่าทางคุณหมอยิ้มใส & น้องกรามมี่

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: คณะทันตแพทยศาสตร์

เลขที่จดแจ้ง: 395520

วันที่รับจดแจ้ง: 11 ส.ค. 2564

 

9.ชื่อลิขสิทธิ์: Trace the Spread An educational board game for odontogenic orofacial space infections

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: ผศ.ดร.ทพ.กวิน สิปิยารักษ์ และคณะ

เลขที่จดแจ้ง: 395859

วันที่รับจดแจ้ง: 11 ส.ค. 2564

 

 

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

2.1 สิทธิบัตร (ได้เลขที่คำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) จำนวน 1 เรื่อง

1.ชื่อสิทธิบัตร: อุปกรณ์ดูแลช่องปากและลำคอ

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ และคณะ

เลขที่คำขอ: 2102003223

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 29 ก.ค. 2564

 

2.2 อนุสิทธิบัตร (ได้เลขที่คำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ) จำนวน 16 เรื่อง

1.ชื่ออนุสิทธิบัตร: องค์ประกอบน้ำยาทำความสะอาดช่องปากและลำคอ

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103000028

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 8 ม.ค. 2564

 

2.ชื่ออนุสิทธิบัตร: สูตรผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในช่องปากจากสารสกัดธรรมชาติ

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103000415

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 11 ก.พ. 2564

 

3.ชื่ออนุสิทธิบัตร: องค์ประกอบผลิตภัณฑ์สำหรับการยับยั้งรอยโรคฟันผุ

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103000416

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 11 ก.พ. 2564

 

4.ชื่ออนุสิทธิบัตร: อุปกรณ์ช่วยอ้าปาก

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ.ทพญ.แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์ และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103000753

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 12 มี.ค. 2564

 

5.ชื่ออนุสิทธิบัตร: อุปกรณ์เสริมทันตกรรม

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ.ทพญ.แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์ และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103000754

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 12 มี.ค. 2564

 

6.ชื่ออนุสิทธิบัตร: องค์ประกอบสารทำความสะอาดเครื่องมือทางทันตกรรมชนิดถอดได้

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: ศาสตราจารย์คลินิก ทพ.นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103000835

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 18 มี.ค. 2564

 

7.ชื่ออนุสิทธิบัตร: เครื่องมือยืดสันกระดูกขากรรไกร

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: อ.ดร.ทพญ.รชยา จินตวลากร และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103001028

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 7 เม.ย. 2564

 

 8.ชื่ออนุสิทธิบัตร: องค์ประกอบทางเภสัชภัณฑ์จากคลอเฮกซีดีนสำหรับยับยั้งจุลชีพก่อโรคในช่องปาก

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ.ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์

เลขที่คำขอ: 2103001237

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 5 พ.ค. 2564

 

9.ชื่ออนุสิทธิบัตร: คอมโพสิตเสริมใยแก้วสำหรับงานทางทันตกรรม

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ.ดร.ทพ.สมชาย อุรพีพล

เลขที่คำขอ: 2103001530

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 2 มิ.ย. 2564

 

10.ชื่ออนุสิทธิบัตร: อุปกรณ์เก็บตัวอย่างชีวภาพในอุณหภูมิต่ำ

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: นางสุวรรณา ก่อสุวรรณวงศ์

เลขที่คำขอ: 2103001595

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 9 มิ.ย. 2564

 

11.ชื่ออนุสิทธิบัตร: อุปกรณ์ช่วยรั้งปากและดูดละอองฝอยทางทันตกรรม

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ.ทพญ.แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์ และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103001637

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 14 มิ.ย. 2564

 

12.ชื่ออนุสิทธิบัตร: ระบบตรวจวัดอัตราการหายใจ

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ.ทพญ.แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์ และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103002160

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 4 ส.ค. 2564

 

13.ชื่ออนุสิทธิบัตร: สารผสมจากสารธรรมชาติสำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์ทางทันตกรรมแบบถอดได้ และกรรมวิธีการผลิต

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: ผศ.ดร.พญ.พรเพ็ญ ตันติวิทยากุล และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103002737

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 22 ก.ย. 2564

 

14.ชื่ออนุสิทธิบัตร: สารผสมจากสารธรรมชาติสำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์ทางทันตกรรมแบบถอดได้ และกรรมวิธีการผลิต

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: ผศ.ดร.พญ.พรเพ็ญ ตันติวิทยากุล และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103002741

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 22 ก.ย. 2564

 

15.ชื่ออนุสิทธิบัตร: สารผสมจากสารธรรมชาติสำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์ทางทันตกรรมแบบถอดได้ และกรรมวิธีการผลิต

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: ผศ.ดร.พญ.พรเพ็ญ ตันติวิทยากุล และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103002742

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 22 ก.ย. 2564

 

16.ชื่ออนุสิทธิบัตร: สารผสมจากสารธรรมชาติสำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์ทางทันตกรรมแบบถอดได้ และกรรมวิธีการผลิต

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: ผศ.ดร.พญ.พรเพ็ญ ตันติวิทยากุล และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103002743

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 22 ก.ย. 2564

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์(จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร 1
ลิขสิทธิ์ 6
ความลับทางการค้า

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร 1
อนุสิทธิบัตร 4
เครื่องหมายการค้า

 

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

 1.1 อนุสิทธิบัตร (ได้เลขที่อนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) จำนวน 1 เรื่อง

1.ชื่ออนุสิทธิบัตร : อุปกรณ์ดูแลช่องปาก

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ศ.คลินิก ทพญ.วนิดา นิมมานนท์ และคณะ

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 16320

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 8/6/2563

 

1.2  ลิขสิทธิ์ (ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) จำนวน 6 เรื่อง

1.ชื่อลิขสิทธิ์: ตำรา ทันตวิภาคศาสตร์ประยุกต์ 1

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ทพญ.ณัฎยา อัศววรฤทธิ์ และคณะ

เลขที่จดแจ้ง : 378113

วันที่รับการจดแจ้ง : 29/10/2562
2.ชื่อลิขสิทธิ์ : ระบบบริหารจัดการเครื่องแก้วและอุปกรณ์วิจัย (GW Management)

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : นางสาวณัฑฐา ภัทรวิสิฐเศรษฐ์ และคณะ

เลขที่จดแจ้ง : 378115

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 29/10/2562

3.ชื่อลิขสิทธิ์ : วิทยาเนื้อเยื่อช่องปาก (Oral Histology)

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ทพ.รัฐพงษ์  วรวงศ์วสุ

เลขที่จดแจ้ง : 380422

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 28/2/2563

4.ชื่อลิขสิทธิ์ : พยาธิวิทยาช่องปาก ศัลยพยาธิวิทยาและการวินิจฉัยแยกโรคทางคลินิก (Oral Pathology : Surgical Pathology and Clinical Differential Diagnosis)

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ทพ.รัฐพงษ์  วรวงศ์วสุ

เลขที่จดแจ้ง : 380423

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 28/2/2563

5.ชื่อลิขสิทธิ์ : โปรแกรมช่วยเขียนรายงานการวินิจฉัยภาพรังสีในช่องปาก และภาพรังสีปริทัศน์ Intraoral and panoramic radiographic interpretation report-aided software (IRAs)

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : อ.ดร.ทพญ. กรกมล กรีฑาภิรมย์ และคณะ

เลขที่จดแจ้ง : 384125

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 26/6/2563

6.ชื่อลิขสิทธิ์ : ทันตวิภาคฟันน้ำนม

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : อ.ทพญ.นันทินี นันทวณิชย์ และคณะ

เลขที่จดแจ้ง : 384939

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 30/7/2563

 

 

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

2.1 สิทธิบัตร (ได้เลขที่คำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) จำนวน 1 เรื่อง

 

1.ชื่อสิทธิบัตร : ปลอกจับอุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปาก

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ผศ.ดร.ทพญ.เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล

เลขที่คำขอ : 2002000284

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 29/1/2563

 

2.2 อนุสิทธิบัตร (ได้เลขที่คำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) จำนวน 4 เรื่อง

1.ชื่ออนุสิทธิบัตร : อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเข็มฉีดยาชาทางทันตกรรม (Safety device for dental anesthetic syringes)

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : นางนิลุบล ไทยรัตน์ และคณะ

เลขที่คำขอ : 1903002604

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 7/10/2562

2.ชื่ออนุสิทธิบัตร : ถุงสำหรับบรรจุสารคัดหลั่งจากกระเพาะอาหารที่สามารถวัดปริมาตรสารคัดหลั่งนั้นได้

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : น.ส.พรนรินทร์ อาดนนท์ลา และคณะ

เลขที่คำขอ : 1903002709

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 18/10/2562

3.ชื่ออนุสิทธิบัตร : ปลอกจับอุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปาก

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ผศ.ดร.ทพญ.เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล

เลขที่คำขอ : 2003000180

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 29/1/2563

4.ชื่ออนุสิทธิบัตร : องค์ประกอบเจลทางเภสัชกรรมเพื่อยับยั้งรอยโรคฟันผุ

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ และคณะ

เลขที่คำขอ : 2003001828

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 5/8/2563

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์(จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร 1
อนุสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ 2
ความลับทางการค้า 1

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร 1
อนุสิทธิบัตร 3
เครื่องหมายการค้า

 

 

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

 1.1 สิทธิบัตร (ได้เลขที่สิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

1.ชื่อสิทธิบัตร :  Antimicrobial benzoic acid dental gypsum composition enhanced with addition of low concentration of IPBC

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ศ.ดร.สร้อยศิริ ทวีบูรณ์ และคณะ

เลขที่สิทธิบัตร : 10-2004111

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 19/7/2562

 

1.2  ลิขสิทธิ์ (ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ) จำนวน 2 เรื่อง

1.ชื่อลิขสิทธิ์ : ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลบนเว็บทางทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล บริการส่วนหน้า version 2015

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.นิตา วิวัฒนะทีปะ และคณะ

เลขที่จดแจ้ง : ลข.371923

วันที่รับการจดแจ้ง :12/12/2561

2.ชื่อลิขสิทธิ์ : ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลบนเว็บทางทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล บริการส่วนหลัง version 2015

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.นิตา วิวัฒนะทีปะ และคณะ

เลขที่จดแจ้ง : ลข.371922

วันที่รับการจดแจ้ง : 12/12/2561

 

1.3 ได้รับข้อมูลความลับทางการค้าจาก INNOTECH เรียบร้อยแล้ว

ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ) จำนวน 2 เรื่อง

1.ชื่อความลับทางการค้า : น้ำยาเพิ่มความชุ่มชื้นในช่องปากสำหรับภาวะปากแห้ง(Xerostomia mouthrinse)

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รัตติพร กายเพชร และคณะฯ

 

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

2.1 สิทธิบัตร (ได้เลขที่คำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ) จำนวน 1 เรื่อง
1.ชื่อสิทธิบัตร : 
การออกแบบด้ามจับพร้อมก้านที่ยึดเส้นไหมจัดฟันแบบใช้ซ้ำ
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : 
ศ.คลินิก ทพญ.วนิดา นิมมานนท์ และคณะ
เลขที่คำขอ : 
1902002958
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
30/7/2562

2.2 อนุสิทธิบัตร (ได้เลขที่คำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ) จำนวน 3 เรื่อง
1.ชื่ออนุสิทธิบัตร : 
อุปกรณ์ดูแลช่องปาก
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : 
ศ.คลินิก ทพญ.วนิดา นิมมานนท์ และคณะ
เลขที่คำขอ :
1903001931
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ :
30/7/2562

2.ชื่ออนุสิทธิบัตร : เกมจำลองการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการรักษาทางทันตกรรม สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : 
ทพ.นัยนา  บูรณชาติ และคณะ
เลขที่คำขอ :
1903002075
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ :
14/8/2562

3.ชื่ออนุสิทธิบัตร : ชุดทดสอบเพื่อจำแนกมะเร็งช่องปากชนิด เวอร์รูคัส คาร์ซิโนมา ออกจาก สแควมัส เซลล์ คาร์ซิโนมา โดยการแสดงออกของยีนอีแซดเอช 2 (EZH 2) (Kit for differentiate verrucous carcinoma out of squamous cell carcinoma)
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก :
ผศ. ดร. ทพญ. พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล  และคณะ
เลขที่คำขอ :
1903002394
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
16/9/2562

 

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์(จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร 1
ลิขสิทธิ์
ความลับทางการค้า 5

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร 8
อนุสิทธิบัตร 4
เครื่องหมายการค้า

 

 

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

1.1 อนุสิทธิบัตร (ได้เลขที่อนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2561 ( 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ) จำนวน 1 เรื่อง

1.ชื่ออนุสิทธิบัตร : สูตรพลาสติกใสชนิดบ่มตัวได้เองทางทันตกรรมจัดฟัน

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.สุรชัย  เดชคุณากร และคณะ

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 13380

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 19/12/2560

1.2 ได้รับข้อมูลความลับทางการค้าจาก INNOTECH เรียบร้อยแล้ว

ปีงบประมาณ 2561 ( 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ) จำนวน 5 เรื่อง

1.ชื่อความลับทางการค้า : สูตรตำรับยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสารสกัดพริกพราน

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ

2.ชื่อความลับทางการค้า : การทดสอบประสิทธิภาพในการทำลายกัตตาเปอร์ชา ฯ

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ผศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทร์รัตน์ และคณะ

3.ชื่อความลับทางการค้า : สูตรตำรับน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดพริกพราน

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก :ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ

4.ชื่อความลับทางการค้า : ชุดตรวจฟันร้าว (M Dent Blue : Crack detector & Canal locator)

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ผศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทร์รัตน์ และคณะ

5.ชื่อความลับทางการค้า : น้ำยาที่สกัดจากผลผลิตธรรมชาติที่ใช้ในการทำความสะอาด กำจัดคราบจุลินทรีย์ฆ่าเชื้อและกำจัดคราบหินน้ำลายในฟันปลอมเทียมแบบทั้งปาก แบบบางส่วน และเครื่องมือถอดได้ทางทันตกรรม (Cleaning, Plaque, Antibacteria and Removing Calculus in Removable Denture Base by Natural Product Solution)

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.สุรชัย เดชคุณากร และคณะ

 

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

2.1 สิทธิบัตร (ได้เลขที่คำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2561 ( 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ) จำนวน 8 เรื่อง
1.ชื่อสิทธิบัตร : 
ชุดทดสอบการตรวจหาเซลล์มะเร็งตับอ่อนในเลือดโดยใช้ดีเอนเอเมทิเลชั่นที่ตำแหน่ง ซีจี 16941656(cg16941656) ของยีน เอฟอาร์วาย(FRY)
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.นครินทร์ กิตกำธร และคณะ
เลขที่คำขอ : 
1701006966
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
24/11/2560

2.ชื่อสิทธิบัตร : ชุดทดสอบรอยโรคระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกเกรดสูงและมะเร็งปากมดลูกโดยใช้เมลิลเลชั่น ที่ตำแหน่งซีจี 109664 ของยีนส์ทีอาร์เอช (TRH)
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.นครินทร์ กิตกำธร และคณะ
เลขที่คำขอ : 
1801000122
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
5/1/2561

3.ชื่อสิทธิบัตร : สิทธิบัตรยังไม่ประกาศโฆษณา
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ศ.ดร.ทพญ.สร้อยศิริ ทวีบูรณ์ และคณะ
เลขที่คำขอ : 
1801000622
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
30/1/2561

4.ชื่อสิทธิบัตร : ชุดทดสอบการตรวจมะเร็งรังไข่ชนิดเยี่อบุผิวจากเซลล์เม็ดเลือดขาว โดยวิเคราะห์การแสดงออกของยีนจีแมบแปด (GIMAP8)
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.นครินทร์ กิตกำธร และคณะ
เลขที่คำขอ : 
1801002508
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
27/4/2561

5.ชื่อสิทธิบัตร : ชุดทดสอบการตรวจกรองมะเร็งศีรษะและลำคอในเลือดโดยวัดระดับของหมู่เมลทิลที่ไลน์วัน (LINE-1s) ของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.นครินทร์ กิตกำธร และคณะ
เลขที่คำขอ : 
1801002504
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
27/4/2561

6.ชื่อสิทธิบัตร : ชุดทดสอบมะเร็งช่องปากโดยการใช้เมทิลเลชั่นที่ ตำแหน่ง ซีจี 109664 ของยีนทีอาร์เอช (TRH) จากน้ำบ้วนปาก
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก :รศ.ดร.นครินทร์ กิตกำธร และคณะ
เลขที่คำขอ : 
1801002506
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
27/4/2561

7.ชื่อสิทธิบัตร : เครื่องบริหารขากรรไกร
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ และคณะ
เลขที่คำขอ : 
1801003834
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
26/6/2561

8.ชื่อสิทธิบัตร : องค์ประกอบของวัสดุทางทันตกรรมสูตรยับยั้งเชื้อจุลชีพและกระบวนการเตรียมองค์ประกอบดังกล่าว
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.ทพ.วิชญ กาญจนะวสิตและคณะ
เลขที่คำขอ :
1801005936
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
27/9/2561

2.2 อนุสิทธิบัตร (ได้เลขที่คำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2561 ( 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ) จำนวน 4 เรื่อง
1.ชื่ออนุสิทธิบัตร : 
กรรมวิธีการสกัดสารสำคัญจากพญายอ
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : 
ผศ.ทพ.มล. ธีรธวัช    ศรีธวัช
เลขที่คำขอ : 
1703002581
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
26/12/2560

2.ชื่ออนุสิทธิบัตร : ผลิตภัณฑ์เยลลี่ให้ความชุ่มชื้นในช่องปาก
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก :
รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
เลขที่คำขอ :
1803000228
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
29/1/2561

3.ชื่ออนุสิทธิบัตร : สูตรกลูโคสไซรัปคลอเฮกซิดีนเจลสำหรับรากฟันน้ำนม
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : 
รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย และคณะ
เลขที่คำขอ :
1803000422
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
12/2/2561

4.ชื่ออนุสิทธิบัตร : น้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากข้าวสีดำ
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : 
รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ และคณะ
เลขที่คำขอ :
1803001570
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
13/7/2561

 

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์(จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร 1
ลิขสิทธิ์ 5
ความลับทางการค้า

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร 1
อนุสิทธิบัตร 3
เครื่องหมายการค้า 1

 

 

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

1.1 อนุสิทธิบัตร (ได้เลขที่อนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ) จำนวน 1 เรื่อง

1.ชื่ออนุสิทธิบัตร : ยาสีฟันแคลเซียมฟอสเฟตปราศจากฟลูออไรด์ชะลอรอยโรคฟันผุ

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ และคณะ

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 12059

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 26/10/2559

 

1.2  ลิขสิทธิ์ (ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ) จำนวน 5 เรื่อง

1.ชื่อลิขสิทธิ์ : การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเหงือก : เทคนิคง่ายที่ได้ผล

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ศ.คลินิก เกียรติคุณผุสดี ยศเนืองนิตย์

เลขที่จดแจ้ง : ลข.354528

วันที่รับการจดแจ้ง : 5/6/2560

2.ชื่อลิขสิทธิ์ : การใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวาน (Drugs used in Diabetes Mellitus patients) 

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

เลขที่จดแจ้ง : ลข.355057
วันที่รับการจดแจ้ง : 15/6/2560

3.ชื่อลิขสิทธิ์ : APP DentalGURU Android

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : อ.ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์

เลขที่จดแจ้ง : ลข.356314
วันที่รับการจดแจ้ง : 26/7/2560

4.ชื่อลิขสิทธิ์ : APP DentalGURU iOS  

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : อ.คมสัน ลาภาอุตย์

เลขที่จดแจ้ง : ลข.356315
วันที่รับการจดแจ้ง : 26/7/2560

5.ชื่อลิขสิทธิ์ : APP Game Dental Crush for Android  

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : อ.คมสัน ลาภาอุตย์

เลขที่จดแจ้ง : ลข.356313
วันที่รับการจดแจ้ง : 26/7/2560

 

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

2.1 สิทธิบัตร (ได้เลขที่คำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ) จำนวน 1 เรื่อง
1.ชื่อสิทธิบัตร : 
สิทธิบัตรยังไม่ประกาศโฆษณา
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก :
 รศ.ดร.ทพ.วิชญ กาญจนะวสิต, ผศ.ดร.ทพญ.อมรรัตน์ วงล่ำซำ, ผศ.ทพญ.เปรมวรา ตรีวัฒนา, รศ.ดร.ทพญ.กัลยา ศุพุทธมงคล
เลขที่คำขอ : 
1701003926
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
13/7/2560

2.2 อนุสิทธิบัตร (ได้เลขที่คำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ) จำนวน 3 เรื่อง
1.ชื่ออนุสิทธิบัตร : 
วัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่ออ่อนที่มีส่วนผสมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : 
ผศ.ดร.สุวรรณ ชุณหเรืองเดช และคณะ
เลขที่คำขอ : 
1703000286
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 23/2/2560

2.ชื่ออนุสิทธิบัตร : เจลสารสกัดพญายอที่มีฤทธิ์สมานแผล
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : 
ผศ.ทพ.มล. ธีรธวัช    ศรีธวัช และคณะ
เลขที่คำขอ :
1703000535
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
31/3/2560
3.ชื่ออนุสิทธิบัตร : องค์ประกอบทางเภสัชกรรมเพื่อรักษารอยโรคในช่องปาก
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก :
ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ และคณะ
เลขที่คำขอ : 
1703000646
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 24/4/2560

2.3 เครื่องหมายการค้า

ปีงบประมาณ 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ) จำนวน 1 เรื่อง
1.ชื่อเครื่องหมายการค้า :
M Dent
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก :
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
เลขที่คำขอ : 
จำพวกที่ 3 คำขอเลขที่ 170106178, จำพวกที่ 5 คำขอเลขที่ 17016179, จำพวกที่ 10 คำขอเลขที่ 170106180, จำพวกที่ 21 คำขอเลขที่ 170106181,จำพวกที่ 42 คำขอเลขที่ 170106185

 

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์(จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร 1
อนุสิทธิบัตร 4
ลิขสิทธิ์
ความลับทางการค้า

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า

 

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

 1.1 สิทธิบัตร (ได้เลขที่สิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ) จำนวน 1 เรื่อง

1.ชื่อสิทธิบัตร : แผงอุปกรณ์รัดลวดจัดฟัน

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ศ.คลินิก ทพ.สุรชัย เดชคุณากร

เลขที่สิทธิบัตร : 47043

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 20/11/2558

 

1.2 อนุสิทธิบัตร (ได้เลขที่อนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ) จำนวน 4 เรื่อง

1.ชื่ออนุสิทธิบัตร : กรรมวิธีการเตรียมเส้นใยขัดฟันเสริมฟลูออไรด์

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.เชวงเกียรติ  แสงศิรินาวิน

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 10893

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 16/12/2558

2.ชื่ออนุสิทธิบัตร : ยาสีฟันเด็กสูตรผสมแคลเซียมกลูโคโนแลคเตท

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 11047

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 19/1/2559

3.ชื่ออนุสิทธิบัตร : องค์ประกอบยาสีฟันสำหรับปิดรูเปิดของท่อเนื้อฟัน

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.เชวงเกียรติ  แสงศิรินาวิน

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 10994

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 8/1/2559

4.ชื่ออนุสิทธิบัตร : องค์ประกอบของยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าว

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : ศ.คลินิก ทพญ.ดร.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 11905

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 2/9/2559

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์(จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร 4
ลิขสิทธิ์ 1
ความลับทางการค้า

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร 1
อนุสิทธิบัตร 2
เครื่องหมายการค้า

 

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

1.1 อนุสิทธิบัตร (ได้เลขที่อนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2558 ( 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ) จำนวน 4 เรื่อง

1.ชื่ออนุสิทธิบัตร : ชุดตรวจเชื้อก่อโรคฟันผุสำหรับเด็ก

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.บุญนิตย์ ทวีบูรณ์ และคณะ

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 9369

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 11/12/2557

2.ชื่ออนุสิทธิบัตร : สูตรน้ำยาล้างคลองรากฟันคลอเฮกซิดีน

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.วนิดา  แสงอลังการ และคณะ

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 9576

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 25/2/2558

3.ชื่ออนุสิทธิบัตร : องค์ประกอบยาสีฟันสำหรับเด็ก

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.เชวงเกียรติ  แสงศิรินาวิน

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 9757

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 7/4/2558

4.ชื่ออนุสิทธิบัตร : สูตรเจลชาเขียวสำหรับเสริมการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.วนิดา  แสงอลังการ และคณะ

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 10080

วันที่ออกหนังสือรับรอง : 15/7/2558

 

1.2  ลิขสิทธิ์ (ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2558 ( 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ) จำนวน 1 เรื่อง

1.ชื่อลิขสิทธิ์ : พยาธิวิทยาช่องปาก ศัลยพยาธิวิทยาและการวินิจฉัยแยกโรคทางคลินิก

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ทพ.รัฐพงษ์  วรวงศ์วสุ

เลขที่จดแจ้ง : 314817

วันที่รับการจดแจ้ง : 28/10/2557

 

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

2.1 สิทธิบัตร (ได้เลขที่คำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2558 ( 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ) จำนวน 1 เรื่อง
1.ชื่อสิทธิบัตร : 
สิทธิบัตรยังไม่ประกาศโฆษณา
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก :
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุลและคณะ
เลขที่คำขอ : 
1401006125
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
10/10/2557

2.2 อนุสิทธิบัตร (ได้เลขที่คำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2558 ( 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ) จำนวน 2 เรื่อง

1.ชื่ออนุสิทธิบัตร : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้จากสารสกัดข้าวหอมนิลและกรรมวิธีการผลิต
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก : 
ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา  ตันเจริญ
เลขที่คำขอ :
1501005281
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 
10/9/2558

2.ชื่ออนุสิทธิบัตร :สูตรพลาสติกใสชนิดบ่มตัวได้เองทางทันตกรรมจัดฟัน
ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก :
ศ.คลินิก ทพ.สุรชัย  เดชคุณากร
เลขที่คำขอ : 
1503001541
วันที่ได้รับเลขที่คำขอ : 22/9/2558