บุคลากร

  รองศาสตราจารย์ ดร. ฤดี สุราฤทธิ์  

  รองคณบดีฝ่ายวิจัย

  โทรศัพท์ : 02-200-7993

  โทรสาร : 02-200-7998

  E-mail : rudee.sur@mahidol.ac.th

  นางสุวรรณา  ก่อสุวรรณวงศ์

  หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย
นักปฏิบัติการวิจัย (ผู้เชี่ยวชาญ)
โทรศัพท์ : 02-200-7620
โทรสาร : 02-200-7698
โทรศัพท์ภายใน : 7620
E-mail : suwanna.aut@mahidol.ac.th
E-mail : skorsuwannawong@gmail.com


นางสาวพัชรนินท์  ธนทรัพย์บุรโชติ

   หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการการวิจัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ : 02-200-7621
โทรสาร : 02-200 -7698
โทรศัพท์ภายใน : 7621
E-mail : patcharanin.tha@mahidol.ac.th

            patcharanin.tha@mahidol.edu


นางสาวศศิธร  สำราญจิต

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-200-7620
โทรสาร : 02-200-7698
โทรศัพท์ภายใน : 7620
E-mail : sasithorn.sam@mahidol.ac.th

 

นางสาวภารดา ศุภกุลธาดาศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-200-7620
โทรสาร : 02-200-7698
โทรศัพท์ภายใน : 7620
E-mail : prada.tf@gmail.com

 

นางรุ่งอรุณ  แย้มดี

นักวิชาการการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 02-200-7621
โทรสาร : 02-200-7698
โทรศัพท์ภายใน : 7621
E-mail : rungarun.yae@mahidol.ac.th

 

นางสาวนัทธ์หทัย  อุบล

  รักษาการหัวหน้าหน่วยส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
(สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-200-7622
โทรสาร : 02-200-7622
โทรศัพท์ภายใน : 7622
E-mail : nuthathai.ubo@mahidol.ac.th

 

 นางศศิธร บรรจงรัตน์

  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-200-7622
โทรสาร : 02-200-7622
โทรศัพท์ภายใน : 7622
E-mail : sasitorn.nga@mahidol.ac.th

  นางสุวรรณา  ก่อสุวรรณวงศ์

  หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย
นักปฏิบัติการวิจัย (ผู้เชี่ยวชาญ)
โทรศัพท์ : 02-200-7620
โทรสาร : 02-200-7698
โทรศัพท์ภายใน : 7620
E-mail : suwanna.aut@mahidol.ac.th
E-mail : skorsuwannawong@gmail.com

 

 นางสาวไพรินทร์  ต้นพุฒ

  นักวิชาการสถิติ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ : 02-200-7623
โทรสาร : 02-200 -7698
โทรศัพท์ภายใน : 7623
E-mail : pairin.ton@mahidol.edu

  นางสาวเจนณีศา  ธรรมวะสา

  นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 02-200-7637
โทรสาร : 02-200 -7698
โทรศัพท์ภายใน : 7637
E-mail : jannesa.tha@mahidlo.ac.th

ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์
หัวหน้างานบริการเพื่อการวิจัย
ผู้ช่วยวิจัย(ผู้เชี่ยวชาญ)
โทรศัพท์ : 02-200-7624
โทรสาร : 02-200-7698
โทรศัพท์ภายใน : 7624
E-mail : pornkiatch@hotmail.com


นางสาววาสนา วิชัย
เจ้าหน้าที่วิจัย(ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ : 02-200-7625
โทรสาร : 02-200 -7698
โทรศัพท์ภายใน : 7625
E-mail : wassana.wic@mahidol.ac.th


นางสาวเสาวรส เก้าพันธ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
โทรศัพท์ : 02-200-7624
โทรสาร : 02-200-7698
โทรศัพท์ภายใน : 7624
E-mail : saowaros.kao@mahidol.ac.th


นางสาวราชพร  สีจันทร์
รักษาการหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก
เจ้าหน้าที่วิจัย(ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ : 02-200-7626
โทรสาร : 02-200 -7698
โทรศัพท์ภายใน : 7626
E-mail : ratchaporn.sri@mahidol.ac.th

นางสาวสุภาพร มาลา
เจ้าหน้าที่วิจัย
โทรศัพท์ : 02-200-7626
โทรสาร: 02-200 -7698
โทรศัพท์ภายใน : 7626
E-mail : noi_166@hotmail.com


นายภูวนัย ภูษิต
พนักงานบริการ
โทรศัพท์ : 02-200-7626
โทรสาร : 02-200 -7698
โทรศัพท์ภายใน : 7626
E-mail : poowanai2507@gmail.com

 


นางสาวชญาดา เทียนไชย
รักษาการหัวหน้าศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค
เจ้าหน้าที่วิจัย(ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ : 02-200-7627
โทรสาร : 02-200 -7698
โทรศัพท์ภายใน : 7627
E-mail : nuchse@gmail.com

 

นายอนุชา ซาเจริญ
นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ : 02-200-7627
โทรสาร : 02-200 -7698
โทรศัพท์ภายใน : 7627
E-mail : anucha.sac@mahidol.ac.th
E-mail : sacharoen.a@gmail.com


นางสาวณัฑฐา ภัทรวิสิฐเศรษฐ์
รักษาการหัวหน้าหน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย
นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ : 02-200-7628
โทรสาร : 02-200-7698
โทรศัพท์ภายใน : 7628
E-mail : nattha.pat@mahidol.ac.th


นางสาวณฐมน ทองใบอ่อน
นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ : 02-200-7628
โทรสาร : 02-200-7698
โทรศัพท์ภายใน : 7628
E-mail : nathamon.tho@mahidol.ac.th

นางสาวสุนิษา คงพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ : 02-200-7628
โทรสาร : 02-200 -7698
โทรศัพท์ภายใน : 7628
E-mail : sunisa.kon@mahidol.ac.th

นางสาวรัตติพร กายเพชร

หัวหน้างานประยุกต์ผลงานวิจัย
นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ : 02-200-7630
โทรสาร : 02-200 -7698
โทรศัพท์ภายใน : 7630
E-mail : rattiporn.kay@mahidol.ac.th

  นายพีรพงษ์  ตัวงาม
นักวิทยาศาสตร์ (ผู้เชี่ยวชาญ)
โทรศัพท์ : 02-200-7629
โทรสาร : 02-200 -7698
โทรศัพท์ภายใน : 7629, 7630
E-mail : peerapong.tua@mahidol.ac.th

 

นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีทรัพย์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ : 02-200-7629
โทรสาร : 02-200 -7698
โทรศัพท์ภายใน : 7629, 7630
E-mail : jutatip.srp@mahidol.ac.th

นางสาวรัตติพร กายเพชร

  รักษาการหัวหน้าหน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ : 02-200-7630
โทรสาร : 02-200 -7698
โทรศัพท์ภายใน : 7630
E-mail : rattiporn.kay@mahidol.ac.th

นายวีระ เทียบไธสง
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
โทรศัพท์ : 02-849-6000 ต่อ 1021
โทรศัพท์ภายใน : 1021
E-mail : weera.tia@mahidol.ac.th

นายพชร  รุทระกาญจน์

  นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ : 02-200-7629
โทรสาร : 02-200 -7698
โทรศัพท์ภายใน : 7629, 7630
E-mail : amnesiac_bend@hotmail.com

 

นางสาวธนัฏฐา วุตติหาสะ

นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ :

E-mail :fhon.tantima@gmail.com

 

นางยุพิน  อุบลรัตน์

  พนักงานบริการ
โทรศัพท์ : 02-849-6600 ต่อ 1021
โทรศัพท์ภายใน : 1021
E-mail : –

นายอาทิตย์ อุตรนคร

  พนักงานประจำห้องทดลอง
โทรศัพท์ : 02-849-6600 ต่อ 1021
โทรสาร : 02-200-7698
โทรศัพท์ภายใน : 1021

  E-mail : –

  นางสาวสุภาวิดา ขุนลึก

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-200-7631
โทรสาร : 02-200-7698
โทรศัพท์ภายใน : 7631
E-mail : supawida_noo_mild@hotmail.com

นางสาวบุญพิทักษ์ ดอกกุหลาบ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-200-7629
โทรสาร : 02-200 -7698
โทรศัพท์ภายใน : 7629, 7630

E-mail : boonpitak.dok@mahidol.ac.th

 

 นายมโนพัศ  แป้นเมือง

  พนักงานบริการ
โทรศัพท์ : 02-200-7631
โทรสาร : 02-200-7698
โทรศัพท์ภายใน : 7631
E-mail : nosto24@hotmail.com