ติดต่อสำนักงาน MU-DT/PY-IRB

ที่ตั้งสำนักงาน:

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5

เลขที่ 6 ถ.โยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์ 02-200-7622

โทรสาร 02-200-7622

Email:

นัทธ์หทัย อุบล

nuthathai.ubo@mahidol.ac.th

ศศิธร บรรจงรัตน์

sasitorn.nga@mahidol.ac.th / sasitorn.nga@mahidol.edu