หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (RAMAIRB)

ที่อยู่ : สำนักวิจัย อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : (+66)-2201-1544

โทรสาร : (+66)-2201-2772

Link : https://med.mahidol.ac.th/research/th/ethics