หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์ (NSIRB)

ที่อยู่ : ห้อง 503 ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (+66)-2441-5333 #2531, #2532

โทรสาร : (+66)-2441-5333 #2531

Link : http://www.ns.mahidol.ac.th/english/TH/IRB/index.html