หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (IPSR-IRB)

ที่อยู่ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ : (+66)-2441-0201-4 #228

โทรสาร : (+66)-2441-9333

Link : http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th/th/