หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชมรมจริยธรรมในคนในประเทศไทย (FERCIT)

ชมรมจริยธรรมในคนในประเทศไทย (FERCIT: Forum for Ethical Review Committee in Thailand)

Link : http://www.fercit.org/