• job5

  • job2

  • job3

  • job4

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ

ผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลก่าหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่่ากว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลก่าหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่่ากว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

ลำดับ ประเภทคะแนนทดสอบ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ทุกตำแหน่ง ยกเว้นระดับช่วยปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ หรือตำแหน่งที่ต้องติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ
1  IELTS
(Academic Module)
 6  3  4
2  TOEFL IBT  79  29  40
3  TOEFL-ITP  550 390  433
4  TOEFL-CBT  213  90  120
5  TOEIC  –  400  500
6 MG GRAD Test  80  36  48