ผศ. ดร.ทพญ.รชยา จินตวลากร

ประธานสภาอาจารย์

รศ. ดร. ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย

รองประธานสภาอาจารย์

อ. ทพญ.ปนิดา ภาวิไล

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไปของสภาคณาจารย์

ผศ. ทพ.ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร

กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ

prothodontices
ผศ. ดร. ทพ.ณัฐดนัย  โชติประเสริฐ

กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ


นางรัญดา ดำสิม

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป

นางสาวเพ็ญสินี  วิพัฒน์ครุฑ

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป

นายนิติรุจน์ กุลวิไชยศักดิ์

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป


นางสาวณัฐชานันท์ ฉายอุไร

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป

นางนวภัสร์  คุณกร

เลขาธิการสภาอาจารย์