สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 และกิจกรรมคณบดีพบประชาคมคณะทันตแพทยศาสตร์ ในรูปแบบ Online ผ่านช่องทาง Webex Meeting

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 และกิจกรรมคณบดีพบประชาคมคณะทันตแพทยศาสตร์ ในรูปแบบ Online ผ่านช่องทาง Webex Meeting   เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ ประธานสภาอาจารย์ กล่าวรายงานการประชุม และสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาอาจารย์ที่ผ่านมา จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี และคณะผู้บริหาร ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564  ในกิจกรรมคณบดีพบประชาคมคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอแนะและซักถามข้อสงสัย และช่วงท้ายรายการมีการจับฉลากมอบรางวัลแก่สมาชิก ในรูปแบบ Online ผ่านช่องทาง Webex Meeting

สภาอาจารย์ ร่วมกับงานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสวนา”สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร”

สภาอาจารย์ ร่วมกับงานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสวนา”สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร”   เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ณัฐดนัย โชติประเสริฐ ประธานกรรมการสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการเสวนาในหัวข้อ “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร” จากนั้น รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติกล่าวเปิดการจัดเสวนา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สภาอาจารย์ ร่วมกับงานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น โดยมี คุณปราณีต กลิ่นสังข์ นักทรัพยากรบุคคล(ผู้ชำนาญการพิเศษ) จากกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล  และ นางสาวจินดานนท์ ศิริรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล(ผู้ชำนาญการพิเศษ) คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมตอบข้อซักถาม  ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) และในรูปแบบ Online ผ่านระบบ…

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 และกิจกรรมคณบดีพบประชาคมคณะทันตแพทยศาสตร์

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 และกิจกรรมคณบดีพบประชาคมคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรูปแบบ Online ผ่านช่องทาง Webex Meeting และห้องประชุม A2-A3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ ประธานกรรมการสภาอาจารย์ กล่าวรายงานการประชุม จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี กล่าวเปิดการประชุม และ รองศาสตราจารย์ ทพ.ยสวิมล คูผาสุข ประธานสภาอาจารย์ วาระปี 2560-2562 กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของสภาอาจารย์ที่ผ่านมา โดยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของคณะทันตแพทยศาสตร์  …

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “พบบุคลากร MSDH”

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “พบบุคลากร MSDH”   สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “พบบุคลากร MSDH” โดยมีรองศาสตราจารย์ ทพ. ยศวิมล คูผาสุข ประธานกรรมการสภาอาจารย์ และคณะกรรมการสภาอาจารย์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทพ. ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มาร่วมตอบข้อซักถามโดยมีบุคลากรจากโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น G โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา

สภาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และการแถลงผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหารคณะฯ ในกิจกรรม “คณบดีพบประชาคม”

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สภาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการแถลงผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในกิจกรรม “คณบดีพบประชาคม” นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีพร้อมคณะผู้บริหาร เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาอาจารย์ร่วมซักถามและตอบข้อสงสัยต่างๆ และกิจกรรมจับฉลากมอบรางวัล  ณ  ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “คณบดีพบบุคลากรคลินิกทันตกรรมพิเศษ” ประจำปีงบประมาณ 2561

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “คณบดีพบบุคลากรคลินิกทันตกรรมพิเศษ” ประจำปีงบประมาณ 2561   สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “คณบดีพบบุคลากรคลินิกทันตกรรมพิเศษ” ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมคณบดีพบบุคลากรคลินิกทันตกรรมพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีศาตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ คณบดี และผู้บริหาร มาร่วมพบปะ พูดคุย ตอบข้อซักถามให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีบุคลากรคลินิกทันตกรรมพิเศษ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 304-305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

photo
photophoto

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2560 และกิจกรรม “คณบดีพบประชาคม”

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2560 และกิจกรรม “คณบดีพบประชาคม”   เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสภาอาจารย์ และกิจกรรมคณบดีพบประชาคม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี และผู้บริหาร มาร่วมตอบข้อซักถาม พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีบุคลากรของคณะฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

สภาอาจารย์ขอเชิญร่วมกิจกรรม แถลงผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหารในรอบ 4 ปี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

สภาอาจารย์คณะทันตฯ มหิดล จัดแสดงวิสัยทัศน์

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สภาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดีจากการหยั่งเสียง และผู้เสนอตัวแสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ผศ.ทพ. บัณฑิต จิรจริยาเวช, ศ.คลินิก ทพญ. พรรัชนี แสวงกิจ, ศ.ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ และ ศ.ทพ. ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร โดยมีชาวทันตฯ มหิดล ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม“พบคณบดีปี 59”

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม“พบคณบดีปี 59” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม พบคณบดีปี 59 “เสวนาและจิบน้ำชายามบ่ายกับคณบดี” โดยมี ศ.คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดี และผู้บริหาร มาร่วมตอบข้อซักถาม พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีบุคลากรของคณะฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม B1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

สภาอาจารย์คณะทันตฯ มหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2558 สภาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 โดยภายในงานได้มีการสรุปผลงานที่ผ่านมา พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ทพ. ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติคัดเลือกเป็น "อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยมหิดล" และการบรรยายพิเศษแนวคิดการครองตนการเป็นอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างในการดำรงตนอย่างมีคุณภาพ โดย ศาสตราจารย์ ทพ. ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร และการจับฉลากมอบของรางวัลแก่สมาชิก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 177 คน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 พรรษา

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “พบคณบดี 2558”

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “พบคณบดี 2558” ในบรรยายสุนทรียสนทนา “จิบน้ำชาสบายๆ กับคณบดี” โดยมี รศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดี และผู้บริหาร มาร่วมตอบข้อซักถาม พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีบุคลากรของคณะฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมและบรรยาย 302-303 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ส่วนหลัง)