บุคลากร
ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ งานบริการเพื่อการวิจัย

ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์

รักษาการหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ

นางสาววาสนา  วิชัย
เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นางสาวเสาวรส  เก้าพันธ์
เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)