ภารกิจหน่วยงาน

 

1. ให้บริการการเรียนการสอนทางห้องปฏิบัติการจำลอง

2. ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางห้องปฏิบัติการจำลอง

3. ดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ในองค์กร