บุคลากร

นางอัญชญา พวงทอง

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น
ตำแหน่ง ช่างทันตกรรม
โทรศัพท์ภายใน : 4001
E-mail : anchaya.pua@mahidol.ac.th

  นางสาวลักขณา อัตถเจริญสุข

  ตำแหน่ง นักวิชาการช่างทันตกรรม
โทรศัพท์ภายใน : 4001
E-mail : lakana.att@mahidol.ac.th

  นางสาวเกษรินทร์ อินชื่น

  ตำแหน่ง นักวิชาการช่างทันตกรรม
โทรศัพท์ภายใน : 4001
E-mail : katsarin.inc@mahidol.ac.th

  นาย ธนกฤษ อรุณโรจน์

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 4005
E-mail : tanakit.aru@mahidol.ac.th

  นายวุฒิชัย หนูปุ้ย

  ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
โทรศัพท์ภายใน : 4005
E-mail : wuttichai.nup@mahidol.ac.th