ติดต่อเรา

 

ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น (Dental Simulation center)
ตั้งอยู่ที่ : อาคารปฏิบัติการและการวิจัย อาคาร 4 ชั้น 1
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-200-7555 ต่อ 4001