โครงการหน่วยงานต้นเเบบฟันดีมีสุขเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ความเป็นมา

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๖๔ พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำโครงการหน่วยงานต้นแบบฟันดีมีสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีจุดมุ่งหมายให้ข้าราชบริพารในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นต้นแบบในการมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี โดยมีความรู้และมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพช่องปากและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดให้กับประชาชนเพื่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดีและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อตรวจรักษาและฟื้นฟูสภาพช่องปาก ให้แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ เพื่อให้มีให้มีทันตสุขภาวะที่ดี

๒.เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านทันตสุขภาพให้กับข้าราชบริพารในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

๓.เพื่อให้ข้าราชบริพารกลุ่มนี้ สามารถนำความรู้เผยแพร่ต่อแก่ผู้อื่นและประชาชนได้

และเมื่อวันที่ ๑๒ และ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นแก่ข้าราชบริพารในพระองค์ ในโครงการหน่วยงานต้นแบบฟันดีมีสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุมจากการออกตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน พบว่าข้าราชบริพารกลุ่มนี้มีฟันผุร้อยละ ๖๘.๒  เป็นโรคปริทันต์ร้อยละ ๑๕.๖

เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพช่องปากและฟันรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขศึกษา จึงมีการเปิดให้บริการทางทันตกรรมแก่ข้าราชบริพาร ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการให้บริการการรักษาอย่างครบวงจร ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด การรักษารากฟัน รักษาโรคปริทันต์ ใส่ฟันเทียม อีกทั้งยังมีการให้ความรู้ทันตสุขศึกษา ผ่านทางวีดีทัศน์ของคณะและแผ่นพับให้ความรู้  โดยมีการให้ทำแบบทดสอบก่อนได้รับความรู้และหลังได้รับความรู้เพื่อประเมินความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน โดยผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาเสร็จสิ้นแล้วจะได้รับการนัดหมายเพื่อมาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันทุกๆ ๖เดือน

ผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑

  • ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ออกให้บริการตรวจ สุขภาพช่องปาก ในโครงการ จำนวนทั้งหมด ๒ ครั้ง
  • จากการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นพบว่า ข้าราชบริพารกลุ่มนี้จำนวนทั้งหมด ๔๑๙ ราย มีฟันผุร้อยละ ๖๘.๒ และเป็นโรคปริทันต์อักเสบร้อยละ ๑๕.๖
  • ให้บริการทางทันตกรรมแก่ข้าราชบริพาร ณ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๑๒ ครั้ง