โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานและครบวงจร

 

  • ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยสูงอายุของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น
  • โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ออกให้บริการทางทันตกรรม
  • ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ทั้งหมด ๖ แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ,บ้านวาสนะเวศม์, บ้านบางละมุง ,บ้านบางแคและ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม, สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี
  • ออกให้บริการการรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ซับซ้อน เช่น ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน ในรายการที่การบำบัดซับซ้อน เช่น การใส่ฟันเทียม การรักษาโรคปริทันต์ การรักษารากฟัน จะถูกส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาล