ติดต่อเรา

 

สถานที่ตั้ง
หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ชั้น 8
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 6 ถ.โยธี  แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-200-7655