วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล ปี 2556

ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2556

abstract    

ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม 2556

full text

ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2556

abstract    

ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2556

full text

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2556