วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล ปี 2552

ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2552
ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2552
ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 เดือน มกราาคม - เมษายน 2552