วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล ปี 2551

ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2551
ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2551
ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2551