แนะนำวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดล

 

วารสารวิชาการมีความสำคัญยิ่งในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่าง ๆ และรองรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของอาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษาหลังปริญญา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้นการอ่านวารสารจึงเป็นสิ่งสำคัญในการติดตามความรู้ใหม่เพื่อเป็นข้อมูล ในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ไปยังผู้ที่สนใจ ที่จะนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ คณะทันต-แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ตระหนักถึงการปฎิบัติงาน ที่จะเป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ความรู้ในรูปของการเสนอบทความทางวิชาการ งานวิจัย และบทวิจารณ์ต่าง ๆ และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย รวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผลการศึกษาวิจัย เหล่านั้น ไปสู่กลุ่มผู้อ่านได้มากขึ้น จึงทำให้มีคุณค่าต่อการศึกษาอย่างสูง ด้วยเหตุนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ได้เห็นถึงความสำคัญของการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัย จึงได้จัดทำวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดลขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ซึ่งวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดลมีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ จนถึงปัจจุบันเป็นต้นมา วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดลได้รับทุนสนับสนุนวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับการรับรอคุณภาพ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และจากศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center) และบทความวิชาการ และบทความวิจัยทุกเรื่อง ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกและในปี พ.ศ. 2558 ทางศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center) โดยการสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 2 สำหรับวารสารในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ที่ต้องการยกระดับขึ้นเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 จะมีการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดทำวารสารขึ้น เพื่อจะทำให้วารสาร ได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้เป็นวารสารวิชาการ ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน จากศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทยในสาขาวารสาร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

วิทยาสารฯ ฉบับใหม่

ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2562