แนะนำวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดล

 

วารสารวิชาการมีความสำคัญยิ่งในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่าง ๆ และรองรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของอาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษาหลังปริญญา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้นการอ่านวารสารจึงเป็นสิ่งสำคัญในการติดตามความรู้ใหม่เพื่อเป็นข้อมูล ในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ไปยังผู้ที่สนใจ ที่จะนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ คณะทันต-แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ตระหนักถึงการปฎิบัติงาน ที่จะเป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ความรู้ในรูปของการเสนอบทความทางวิชาการ งานวิจัย และบทวิจารณ์ต่าง ๆ และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย รวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผลการศึกษาวิจัย เหล่านั้น ไปสู่กลุ่มผู้อ่านได้มากขึ้น จึงทำให้มีคุณค่าต่อการศึกษาอย่างสูง ด้วยเหตุนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ได้เห็นถึงความสำคัญของการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัย จึงได้จัดทำวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดลขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ซึ่งวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดลมีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ จนถึงปัจจุบันเป็นต้นมา วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดลได้รับทุนสนับสนุนวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับการรับรอคุณภาพ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และจากศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center) และบทความวิชาการ และบทความวิจัยทุกเรื่อง ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกและในปี พ.ศ. 2558 ทางศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center) โดยการสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 2 สำหรับวารสารในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ที่ต้องการยกระดับขึ้นเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 จะมีการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดทำวารสารขึ้น เพื่อจะทำให้วารสาร ได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้เป็นวารสารวิชาการ ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน จากศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทยในสาขาวารสาร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

วิทยาสารฯ ฉบับใหม่

ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

Ergonomic risk assessment from working postures in fourth year undergraduate dental students at Mahidol University

Thaneeka Promprakai, Pirasut Rodanant

 

The Effect of Ocimum sanctum Oil on Human Squamous Cell Carcinoma (HSC-4) In Vitro

Rattiporn Kaypetch, Ratchaporn Srichan, Rudee Surarit

 

Effect of the surface roughness of composite resins on the water contact angle and biofilm formation

Anisha Komalsingsakul, Arthit Klaophimai, Ratchapin Laovanitch Srisatjaluk, Pisol Senawongse

 

Dental management of minor oral surgery for patients on hemodialysis

Porntip Jeenjanya, Duangdee Rummasak

 

The effect of accelerated aging on phase transformation and flexural strength of conventional and translucent zirconia-based dental ceramics

Nattayaporn Limsamai, Phyu Phyu Kyaw, Pong Pongpruaksa, Kallaya Suputtamongkol

 

Relationship between smile line, gingival biotype, tooth shape, and gingival zenith of maxillary central incisiors in a group of Thai young adults

Supranee Benjapupattananan, Papatpong Sirikururat

 

Esthetic treatment of anterior spacings in a patient with localized microdontia using no-prep veneers combined with periodontal surgery: A clinical report

Pajaree Limothai, Chalermpol Leevailoj

 

Effects of experimental ethylenediaminetetraacetic acid pastes with 0.2% cetrimide on smear layer formation at apical root canal walls prepared by rotary nickel titanium files

Sittichoke Osiri, Danuchit Banomyong, Kanet Chotvorrarak, Nisarat Ruangsawasd

 

A preliminary study on fit accuracy of removable partial denture frameworks fabricated digitally and conventionally using the micro-CT

Artit Songwatcharaporn, Noppavan Nagaviroj, Widchaya Kanchanavasita

 

Effect of different wavelength of LEDs on osteoblast-like cell cultured in 3D collagen type I scaffold

Tatsanee Tanglitanont, Rochaya Chintavalakorn, Peerapong Santiwong, Anak Khantachawana, Kwanchanok Viravaidya-Pasuwat

 

Output intensity of LED light curing units over a 4-year period of clinical use

Wittaya Lamthong , Kamon Yodyadthai , Pisol Senawongse