บุคลากรและกองบรรณาธิการ

   รศ.ดร.ทพญ. ศิริรักษ์ นครชัย

   ตำแหน่ง บรรณาธิการวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดล
E-mail: mdentjournal@gmail.com

  นางสาวเจนณีศา ธรรมวะสา

   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้รับผิดชอบงานวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดล
โทรศัพท์ : 02-200-7637
E-mail: mdentjournal@gmail.com

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ชื่อ
สังกัด
ศ.ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร. ฤดี สุราฤทธิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.ทพญ. สร้อยศิริ ทวีบูรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรณาธิการ

ชื่อ
สังกัด
รศ.ดร.ทพญ. ศิริรักษ์ นครชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กองบรรณาธิการ

ชื่อ
สังกัด
รศ.ทพ. ยสวิมล คูผาสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.ทพญ. กัลยา ศุพุทธมงคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร. ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.ทพญ. ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.ทพ. ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.ทพ. ดนุชิษณ์ พนมยงค์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ดร.ทพ. ณัฐพล ตั้งจิตร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ทพ. คมสัน ลาภาอุตย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ทพ.ดร. อะนัฆ เอี่ยมอรุณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร. สุนทรา พันธ์มีเกียรติ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพ.ดร.สรสัณห์ รังสิยานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร. จุฬาลักษณ์ โกมลตรี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

International Editorial Board

Name
Department
Howard F. Jenkinson Bristol Dental School, University of Bristol, United Kingdom
Bruce Matthew Bristol Dental School, University of Bristol, United Kingdom
Mitsuo Yamauchi The University of North Carolina at Chapel Hill, NC, United States
Yuichi Izumi Tokyo Medical and Dental University, Japan
Ngo Thi Quynh Lan Industrial University of Ho Chi Minh, Vietnam
Mohamed Ibrahim Abu Hassan University Teknologi MARA, Malaysia
Junji Tagami Tokyo Medical and Dental University, Japan
Lindawati Kusdhany Centre For Ageing Studies University, Indonesia

ผู้จัดการวิทยาสาร

ชื่อ
สังกัด
รศ.ดร. ดุษมณี  เสรีวัฒนาชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ชื่อ
สังกัด
น.ส. เจนณีศา ธรรมวะสา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล