บุคลากรและกองบรรณาธิการ

  รศ. ดร.ทพญ. สุชยา ดำรงค์ศรี

   ตำแหน่ง บรรณาธิการวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดล
E-mail: mdentjournal@gmail.com

  นางสาวเจนณีศา ธรรมวะสา

   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้รับผิดชอบงานวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดล
โทรศัพท์ : 02-200-7637
E-mail: mdentjournal@gmail.com

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สุชยา ดำรงค์ศรี

รองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สุมนา จิตติเดชารักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สุพานี ธนาคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.นีรชา สารชวนะกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.จุฑาทิพย์ สมิตไมตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.มานิสา ศรีชลเพ็ชร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ โกมลตรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ชลธชา ห้านิรัติศัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา สงวนสิน

กองบรรณาธิการต่างชาติ

Professor Dr. Mitsuo Yamauchi (USA)
Professor Dr. Dr. Dr. h. c. mult. Ulrich Joos (Germany)
Professor Dr. Junji Tagami (Japan)
Professor Dr. Yuichi Izumi (Japan)
Professor Dr. Satoshi Imazato (Japan)
Professor Dr. Hidehiko Sano (Japan)
Professor Dr. Sema  Belli (Turkey)
Associate Professor Dr. Masayuki  Otsuki (Japan)
Assistant Professor Dr. Irina  Dragan (USA)

ผู้จัดการวิทยาสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สิรดา ศรีหิรัญ

ผู้ช่วยผู้จัดการวิทยาสาร

นางสาวเจนณีศา ธรรมวะสา