ติดต่อเรา

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารปฏิบัติการและวิจัย (อ.4) ชั้น 7  โทรศัพท์ภายใน : 7637

โทรศัพท์มือถือ : 092-5526331 หรือ E-mail : mdentjournal@gmail.com

Submission Online : www.tci-thaijo.org/index.php/mdentjournal