ติดต่อเรา

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สามารถติดต่อขอรับ Full Text ได้ที่ วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดล

อาคารปฏิบัติการและวิจัย (อ.4) ชั้น 7  โทรศัพท์ภายใน : 7637

โทรศัพท์มือถือ : 092-5526331 หรือ E-mail : mdentjournal@gmail.com

Submission Online : www.tci-thaijo.org/index.php/mdentjournal

 

Objectives of the Journal

1. To disseminate knowledge gained from academic research in dentistry and other related medical sciences;

2. To promote valued research for academic advancement;

3. To create an academic network and to build relationships among dentists and others in related fields in order to keep up with constantly developing knowledge;

4. To enhance the reputation of the Faculty of Dentistry and Mahidol University Dentistry Alumni Association. Mahidol Dental Journal is financially supported by the Faculty of Dentistry, Mahidol University.