วิจัยผลิตภัณฑ์ยา/ทันตวัสดุ การพัฒนายาจาก
พืชสมุนไพร
งานวิจัยอณูเภสัชวิทยา/
อณูชีววิทยา
งานวิจัยเภสัช
วิทยาคลินิก
ผลงานวิจัยตีพิมพ์

 

 

วิจัยผลิตภัณฑ์ยา/ทันตวัสดุ

 

ภาควิชาดำเนินงานวิจัยที่พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ยา/ทันตวัสดุแล้วนำไปทดสอบคุณภาพ การใช้งานโดยศึกษาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศเป็นผลงานที่ทำโดยเชื่อมโยงกับภาควิชาคลินิกต่างๆ ปัจจุบันภาควิชาเภสัชวิทยามีผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรแล้ว ดังนี้

 

ผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

 

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์

เลขที่สิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร

สารกัดผิวฟันสำหรับการอุดฟัน

รศ.วนิดา แสงอลังการ
และ รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

1995

สารทำความสะอาดคลองรากฟัน pharmacology

รศ.วนิดา แสงอลังการ
และ ศ.ละอองทอง วัชราภัย

1996

สารทำความสะอาดฟัน

รศ.วนิดา แสงอลังการ

1997

น้ำยาบ้วนปากชาเขียวสูตรเข้มข้น

รศ.วนิดา แสงอลังการ
และ รศ.สุภาณี รัศมีมาศเมือง

4931

สารผสมสำหรับแยกเหงือก

รศ.วนิดา แสงอลังการ
ศ.ชัชรี สุชาติล้ำพงศ์
อ.กัลยา ศุพุทธมงคล

5283

สูตรน้ำยาล้างคลองรากฟันคลอเฮกซิดีน

รศ.วนิดา แสงอลังการ
และ ศ.ละอองทอง วัชราภัย

9576

สูตรเจลชาเขียวสำหรับเสริมการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ

รศ.วนิดา แสงอลังการ
รศ.สุภาณี รัศมีมาศเมือง
รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
และ อ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ

10080

สูตรเม็ดอมระงับกลิ่นปาก

รศ.เพชรรัตน์ ไกรวพันธ์ุ
ผศ.เยี่ยมศิริ มณีพิศมัย
และ รศ.ชลธิชา อมรฉัตร

 

8573

 

 

 

ผลงานจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศ

ผลงานวิจัย

ผู้วิจัย

เลขที่คำขอ

PERIODONTAL-DISEASE-SPECIFIC PEPTIDE

รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
ร่วมกับ
Kagoshima University Graduate School
of Medical and Dental Science

JP2011/056469, 2012

 

 

 

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ผู้ได้รับรางวัล

รางวัล

หัวข้อเรื่อง

ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

รางวัล IADR/Lion Dental Research
Award International Association for
Dental Research
Aquaporin Water
Channel Gene :
A Novel Predictor for
Human Periodontith

 

 

 

 

ผลงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์

เลขที่คำขอ

เจลสารสกัดพญายอที่มีฤทธิ์สมานแผล

ผศ.ทพ.หม่อมหลวง ธีรธวัช ศรีธวัช
รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
และ อ.ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ

1703000535

น้ำยาล้างคลองรากฟันไฮโปรคลอไรท์ที่ปราศจากกลิ่นคลอรีน

รศ. วนิดา แสงอลังการ
และ ศ.ละอองทอง วัชราภัย

1603002136

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้จากสารสกัดข้าวหอมนิลและกรรมวิธีการผลิต

รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
และ ภญ.อาริยา สาริกะภูติ

1501005281

ผลิตภัณฑ์รักษาโรคคลองรากฟัน pharmacology

รศ. วนิดา แสงอลังการ
และ ศ.ละอองทอง วัชราภัย

091126

เครื่องมือจำลองการได้รับควันบุหรี่มือสองในสัตว์ทดลอง

รศ.วนิดา แสงอลังการ
รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
รศ.ดร.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
และ รศ.ดร.วิสุดา สุวิทยาวัฒน์

1201005088

Small peptide-fragments biomarkers

รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

1088

น้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากข้าวสีดำ

รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ,
น.ส.ฐิรวรรณ บัวแย้ม

1803001570

ผลิตภัณฑ์เยลลี่ให้ความชุ่มชื้นในปาก

รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

1803000228

 

 

 

โครงการวิจัยทันตวัสดุที่ได้รับทุนในรอบ 10 ปีย้อนหลัง มีดังนี้

 

พ.ศ.2557
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.) เรื่อง “The in vitro study of antibacterial and anticandidal effects of Camellia sinensis extracts for development of dental products”;
ผู้รับผิดชอบโครงการ…รศ.วนิดา แสงอลังการ

 

พ.ศ.2553-4
ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่อง โครงการเครื่องจุดบุหรี่และดูดควันบุหรี่เข้าสู่กล่องสัตว์ทดลองโดยระบบ อัตโนมัติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ…รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

พ.ศ.2553
ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่อง การพัฒนาโมเดลสำหรับศึกษาวิจัยโรค ที่เกิดจากการสูดดมควันบุหรี่ในสัตว์ทดลอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ…รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

พ.ศ.2552
ทุนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “Cytotoxicity evaluation of newly developed chlorhexidine products by agar overlay method”
ผู้รับผิดชอบโครงการ…รศ.วนิดา แสงอลังการ

 

พ.ศ.2549
ทุนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “The formulation of chlohexidine gels for intracanal medication and evaluation of their antimicrobial effect on Enterococcus faecalis”
ผู้รับผิดชอบโครงการ…รศ.วนิดา แสงอลังการ

 

พ.ศ.2547
ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “The formulation of fluoride dentifrice”
ผู้รับผิดชอบโครงการ…รศ.วนิดา แสงอลังการ

 

พ.ศ.2544
ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “The formulation of calcium hydroxide paste for root canal medication”
ผู้รับผิดชอบโครงการ…รศ.วนิดา แสงอลังการ

 

พ.ศ.2542
ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “The formulation of phosphoric acid gel: acid-etching on tooth surface ”
ผู้รับผิดชอบโครงการ…รศ.วนิดา แสงอลังการ

 

 

 

โครงการวิจัยนักศึกษาทันตแพทย์รายวิชา DTID431, 451

 

พ.ศ. 2554
1. โครงการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของสารลดภาวะฟันเสียวต่อเนื้อฟันที่เผยผึ่งในห้องปฏิบัติการและความรู้สึกเจ็บปวดในมนุษย์ (รศ.เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์)
2. โครงการวิจัยเรื่อง ผลของการได้รับควันบุหรี่มืองสองต่อการตอบสนองของแผลอวัยวะปริทันต์ในหนูทดลอง 
(รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ)

 

พ.ศ. 2553
1. โครงการวิจัยเรื่อง วิธีการหาปริมาณโพแทสเซียมในของเหลวของเนื้อเยื่อในโพรงฟันมนุษย์
(รศ.เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์) 
2. โครงการวิจัยเรื่อง ผลของการได้รับควันบุหรี่มือสองต่อการหายของแผลอวัยวะปริทันต์ในหนูทดลอง
(รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ)

 

พ.ศ. 2551
1. โครงการวิจัยเรื่อง การซึมของโพแทสเซียมไอออนผ่านเนื้อเยื่อฟันมนุษย์ในฟันที่ถอนแล้ว
(รศ.เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์) 
2. โครงการวิจัยเรื่อง Effect of lidocaine iontophoresis through carious dentine on pupal blood flow and pulpal anesthesia in humans. (รศ.เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์)

 

พ.ศ. 2550
1. โครงการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณโปตัสเซียมในยาสีฟันแก้เสียวฟัน (รศ.เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment