มอบรายได้จากการจัดงาน “ราตรี 50 ปี 50 ความดี เพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส”

 

คุณจรินทร์ สุมานนท์ ประธานการจัดงาน, คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล รองประธานการจัดงานพร้อมด้วยคณะ อาทิ คุณพัชรา วีรบวรพงศ์, คุณเสาวณีย์ อักษรานุวัตร, คุณละออ ตั้งคารวคุณ, คุณศรีสอาด ชั้นสามารถ และคุณวิภาศิริ มะกรสาร นำรายได้จากการจัดงาน “ราตรี 50 ปี 50 ความดี เพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส” รวมจำนวน 4,912,939 บาท มอบให้กับ มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล โดยมี ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีฯ / ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

 

*** บุคคลในภาพ จากซ้ายไปขวา ***

คุณวิภาศิริ มะกรสาร
คุณเสาวณีย์ อักษรานุวัตร
คุณพัชรา วีรบวรพงศ์
ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

คุณจรินทร์ สุมานนท์
คุณละออ ตั้งคารวคุณ
คุณศรีสอาด ชั้นสามารถ

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://dt.mahidol.ac.th/th/dt_gallery/ราตรี-50-ปี/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment