หนังสือ

 

1. การตรวจและวินิจฉัยโรคช่องปาก Oral Examination and Diagnosis.
วรางคณา ชิดช่วงชัย, สุพานี ธนาคุณ, บรรณาธิการ.

พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: บริษัท มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด; 2552.

 

periodontics

 

 

2. รอยโรคช่องปาก Oral Ulcerative and Vesiculobullous lesions.
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. วรานันท์ บัวจีบ

 

periodontics

 

 

3. การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเหงือก: เทคนิคที่ง่ายและได้ผล.
ผุสดี ยศเนืองนิตย์, เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์, วรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต,ยสวิมล คูผาสุข.
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: บริษัท มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด; 2557.

 

periodontics

 

 

4. การตรวจและวินิจฉัยโรคช่องปาก.
วรางคณา ชิดช่วงชัย, สุพานี ธนาคุณ, บรรณาธิการ.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: มิสเตอร์ก๊อบปี้ (ประเทศไทย); 2558.

 

periodontics

 

 

 

5. การตรวจและวินิจฉัยโรคช่องปาก Oral Examination and Diagnosis.
วรางคณา ชิดช่วงชัย, สุพานี ธนาคุณ, บรรณาธิการ.
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย); 2563.