ตำรา/หนังสือ

 

1. การตรวจและวินิจฉัยโรคช่องปาก Oral Examination and Diagnosis. วรางคณา ชิดช่วงชัย, สุพานี ธนาคุณ, บรรณาธิการ.

พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: บริษัท มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด; 2552.

 

periodontics

 

 

2. รอยโรคช่องปาก Oral Ulcerative and Vesiculobullous lesions. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. วรานันท์ บัวจีบ

 

periodontics

 

 

3. การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเหงือก: เทคนิคที่ง่ายและได้ผล. ผุสดี ยศเนืองนิตย์, เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์, วรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต,
ยสวิมล คูผาสุข. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: บริษัท มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด; 2557.

 

periodontics

 

 

4. การตรวจและวินิจฉัยโรคช่องปาก. วรางคณา ชิดช่วงชัย, สุพานี ธนาคุณ, บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:
มิสเตอร์ก๊อบปี้ (ประเทศไทย); 2558.

 

periodontics

 

—————————————————————————————————————————————————

 

• แผ่นพับความรู้ทางทันตกรรม •

 

คราบหินปูน

โรคเหงือกอักเสบ

คอฟันสึก

รวมอุปกรณ์ ช่วยทำความสะอาดฟัน

โรคเบาหวานกับโรคปริทันต์

แผลร้อนใน กวนตัว กวนใจ

โรคมือ-เท้า-ปาก

รวมอุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดฟัน

ทำไมต้องขูดหินน้ำลาย

โรคของเนื้อเยื่ออ่อน

เสียวฟัน

 

 

—————————————————————————————————————————————————

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก ตอน คราบหินปูน

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก ตอน ภยันตรายที่คุณอาจไม่รู้

ตอนที่ 1-2

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก ตอน โรคของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก

ตอนที่ 1-2

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก ตอน สัญญาณของโรคเหงือก

ตอนที่ 1-2

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก ตอน สาเหตุของการปวดฟัน

ตอนที่ 1-2