หลักสูตรที่ภาควิชาฯ ร่วมสอน มี ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 

หลักสูตรที่ภาควิชาฯ รับผิดชอบ มี 5 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกเวชศาสตร์ช่องปาก

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกปริทันตวิทยา

3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกเวชศาสตร์ช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)

4. หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก วิชาเฉพาะเวชศาสตร์ช่องปาก

5. หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา

periodontics

periodonticsperiodonticsperiodonticsperiodontics